Xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói Android (Text to Speech)

Xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói Android (Text to Speech)

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện chức năng này bạn cần sử dụng lớp android.speech.tts.TextToSpeech. Ta xây dựng ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói sử dụng Android Studio

1. Tổng quan

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện chức năng này bạn cần sử dụng lớp android.speech.tts.TextToSpeech.

Cho tới Android API Level 23 các địa phương (locale) sau được hỗ trợ:

 • en_US
 • de_DE
 • fr
 • es_ES
 • de
 • en
 • it_IT
 • it
 • en_GB
 • es
 • fr_FR

2- Ví dụ Text To Speech

Tạo một project có tên TextToSpeechDemo:

activity_main.xml


 

Min SDK Level

Text To Speech yêu cầu Android API Level >= 21 vì vậy bạn cần phải cấu hình trong file build.gradle (Module:app).

MainActivity.java

package org.o7planning.texttospeechdemo;
 
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
 
import android.speech.tts.TextToSpeech;
 
import android.util.Log;
import android.view.View;
 
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
 
import java.util.Locale;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
 
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
 
public class MainActivity extends Activity {
  private TextToSpeech textToSpeech;
  private EditText editText;
  private Button button;
  private RadioButton radio_en;
  private RadioButton radio_fr;
  RadioGroup radioGroup;
 
  private boolean ready;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    editText = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    radio_en = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_en);
    radio_fr = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_fr);
    radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup);
 
 
    textToSpeech = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() {
      @Override
      public void onInit(int status) {
        Log.e("TTS", "TextToSpeech.OnInitListener.onInit...");
        printOutSupportedLanguages();
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
 
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        speakOut();
      }
    });
  }
 
  private void printOutSupportedLanguages() {
    // Supported Languages
    Set supportedLanguages = textToSpeech.getAvailableLanguages();
    if(supportedLanguages!= null) {
      for (Locale lang : supportedLanguages) {
        Log.e("TTS", "Supported Language: " + lang);
      }
    }
  }
 
 
  @Override
  public void onPause() {
    if (textToSpeech != null) {
      textToSpeech.stop();
      textToSpeech.shutdown();
    }
    super.onPause();
  }
 
  private void speakOut() {
    if (!ready) {
      Toast.makeText(this, "Text to Speech not ready", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
    // Text to Speak
    String toSpeak = editText.getText().toString();
    Toast.makeText(this, toSpeak, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // A random String (Unique ID).
    String utteranceId = UUID.randomUUID().toString();
    textToSpeech.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, utteranceId);
  }
 
  private Locale getUserSelectedLanguage() {
    int checkedRadioId = this.radioGroup.getCheckedRadioButtonId();
    if (checkedRadioId == R.id.radio_en) {
      return Locale.ENGLISH;
    } else if (checkedRadioId == R.id.radio_fr) {
      return Locale.FRANCE;
    }
    return null;
  }
 
 
  private void setTextToSpeechLanguage() {
    Locale language = this.getUserSelectedLanguage();
    if (language == null) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Not language selected", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    int result = textToSpeech.setLanguage(language);
    if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Missing language data", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else if (result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Language not supported", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else {
      this.ready = true;
      Locale currentLanguage = textToSpeech.getVoice().getLocale();
      Toast.makeText(this, "Language " + currentLanguage, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
 
 
}

Chạy ứng dụng:

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *