Tính năng quản lý sản phẩm CI

Tính năng quản lý sản phẩm CI

Làm sao có thể xây dựng 1 trang web mà không phải mất nhiều thời gian

Bã đã làm 1 trang web hoàn thiện trong vòng bao lâu. Thay vì thời gian code những code nhàm chán lặp đi lặp lại nhiều lần.

File Model.php

 

<?php

/**
*--Project: lavarel
--Design by: ATC PRO
-- Date time: 26/4/2022 12:30:12 AM
*/
class Products_model extends CI_Model
{
public function create_Products($data)
{
$this->db->insert('Products', $data);
$id=$this->db->insert_id();
if($id==0)
{
return base_url().'backend/Products';
}
return $this->db->get_where('Products', ['id' => $id])->row();
}

public function get_Products()
{
$this->db->select('Products'.'.*', FALSE);
$this->db->from('Products');
$query = $this->db->get();
return $query->result();

}
public function get_where_Products($id)
{
return $this->db->get_where('Products', ['id' => $id])->result();
}

public function get_Products_where( $id)
{
return $this->db->get_where('Products', ['id' => $id])->row();
}

public function update_Products( $data, $id)
{
return $this->db->where(['id' => $id])->update('Products', $data);
}

public function delete_Products( $id)
{

return $this->db->where(['id' => $id])->delete('Products');
}

}

 

 

File Controll.php

<?php
/**
 *--Project: lavarel
 --Design by: ATC PRO
 -- Date time: 26/4/2022 12:29:56 AM
 * This controller handles project management.
 */
class Products extends CI_Controller
{
  public $user_id;
  public $user_name;

  public function __construct(Type $foo = null)
  {

    parent::__construct();
    
    if (!$this->session->userdata('logged_in')) {
      $this->session->set_flashdata('flash_danger', 'Vui lòng đăng nhập để xem trang');
      header('location: ' .base_url().'backend/login');
    }
    else
    {
     $user_id = $this->session->userdata('user_id');
     $user_name = $this->session->userdata('user_name');
    
    }
    $this->load->model('products_model');
    
  }

  public function index()
  {
    
    $this->load->view('back_end_template/content', [
      'template' => 'backend/products/index','sl'=>1,
      'data' => $this->products_model->get_products()
       
    ]);
  }

  public function create()
  {
 $data = $this->products_model->get_where_products('0');
      $this->load->view('back_end_template/content', ['template' => 'backend/products/create','data' => $data ]);
    
   }
  public function add()
  {
    
    
    
      $data = $this->products_model->create_products([
      'id' => $this->input->post('id'),
      'name' => $this->input->post('name'),
      'description' => $this->input->post('description'),
      'price' => $this->input->post('price'),
      'created_at' => $this->input->post('created_at'),
      'updated_at' => $this->input->post('updated_at'),
      'deleted_at' => $this->input->post('deleted_at'),

        
      ]);

      if ($data) {
        $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your products has been created');
        return header('location: ' .base_url().'backend/products/show/'.$data->id);
      }
    
  }

   public function search(){
    $data['template'] = 'backend/products/index';
    $keyword = $this->input->post('keyword');  
    $column = $this->input->post('column');  
    $list_col = array('id' => $keyword,'name' => $keyword,'description' => $keyword,'price' => $keyword,'created_at' => $keyword,'updated_at' => $keyword,'deleted_at' => $keyword,); 
    if($column!="")
    {
     $columns="products.$column";
     $list_col =array($columns => $keyword);
     }
    $config['$keyword'] = $keyword;
    $config['$columnsearch'] = $column; 
    $config['base_url'] = site_url('backend/products/search/');
    $config['total_rows'] = $this->get_model->atc_get_count_search('products',$list_col);
    $data['sl'] = $config['total_rows'];
    $config['per_page'] = 10; 
    $config['uri_segment'] = 3;
    $config['cur_tag_open'] = '<a class="current_page" href="backend/products/">';
    $config['cur_tag_close'] = '</a>';
    $this->pagination->initialize($config);
    
    $data['data'] = $this->get_model->atc_get_search('products',$list_col,$config['per_page'], $this->uri->segment($config['uri_segment'])); 
    $data['link'] = $this->pagination->create_links();
    
  
    
    $this->load->view('back_end_template/content', $data);
    
  }
  public function show($id)
  {
    $data = $this->products_model->get_where_products($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();

      return header('location: ' .base_url().'backend/products');
    }
    $this->load->view('back_end_template/content', [
      'template' => 'backend/products/show',
      'data' => $data 
     
    ]);
  }

  public function edit($id)
  {
    $data = $this->products_model->get_where_products($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();
     	return	header('location: ' .base_url().'backend/products');
      
    }
   
   
    
      $this->load->view('back_end_template/content', ['template' => 'backend/products/edit', 'data' => $data ]);
    
  }

  public function update()
  {
    
      $data = [
      'id' => $this->input->post('id'),
      'name' => $this->input->post('name'),
      'description' => $this->input->post('description'),
      'price' => $this->input->post('price'),
      'created_at' => $this->input->post('created_at'),
      'updated_at' => $this->input->post('updated_at'),
      'deleted_at' => $this->input->post('deleted_at'),

       
      ];
     	$ID=$this->input->post('id');
      $url=$this->input->post('urlre');
      if ($this->products_model->update_products( $data,$ID)) {
        $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your products has been updated');
        if($url=="save")
        {
          return header('location: ' .base_url().'backend/products/');
        }
        return header('location: ' .base_url().'backend/products/show/'.$ID);
        }
      
    
  }
   public function deleteall()
  {
  
     $con = $this->input->post('id_check');
     $num_array = count($con);

      if($num_array>0){
           for($i=1;$i<=$num_array;$i++)
           {
           $id = $con[$i-1];
           $this->products_model->delete_products($id);
           }
           $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Tất cả đã xóa thành công !');
       }
        return header('location: ' .base_url().'backend/products');
  
  }
  public function delete($id)
  {
    if(isset($_POST['id']))
    {
     $id=$_POST['id'];
    }
    $data= $this->products_model->get_where_products($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();

     return header('location: ' .base_url().'backend/products');
    }
    if ($this->products_model->delete_products($id)) {
      $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your products has been deleted');
    } else {
      $this->denied_message();
    }
     return  header('location: ' .base_url().'backend/products');

  }

  private function denied_message()
  {
    $this->session->set_flashdata('flash_danger', 'That products does not exist or you do not have permission');
  }
}

Filde view .php

 
 <!-- Content Header -->
<section class="content-header">
   <h1>
    <a href="/admin/products/index">
     <button type="button" class="btn btn-flat btn-success"><i class="fa fa-mail-reply-all"></i>&nbsp;Trở về</button>
    </a>
 products Index
    
   </h1>
   <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li><a href="#">products</a></li>
    <li class="active"> products Index</li>
   </ol>
</section>
 <!-- Main content -->
 <section class="content">
  
 <div class="row">
 @if(ViewBag.alert!=null) {
  <div class="alert [email protected] alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button>
<h4><i class="icon fa [email protected]"></i> Thông báo!</h4>
 @ViewBag.alert
</div>
}
  <!-- column -->
   <div class="box">
    <div class="box-body">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
         <h3 class="panel-title"><i class="fa fa-plus"></i> products Index</h3>
        </div>
       <div class="box-body">
<form action='<?=base_url()?>backend/products/Add' method='post' id='form_products'>
<div class="box-body">
<input  id='urlre' value='' name='urlre' type='hidden' />  <div class="form-group">
  <label for="Input_id">id</label>
 <input placeholder="id" class="form-control" id="id" name="id"  required='required' value='<?php if(isset($data[0]->id)) echo $data[0]->id;?>' type="text" >
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_name">name</label>
 <input placeholder="name" class="form-control" id="name" name="name"  required='required'  value='<?php if(isset($data[0]->name)) echo $data[0]->name;?>' type="text" >
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_description">description</label>
 <textarea class="form-control" id="description" name="description" placeholder=" required='required' " ><?php if(isset($data[0]->description)) echo $data[0]->description;?></textarea>
<script type='text/javascript'>
      	  CKEDITOR.replace( 'description',{
      	  height : '250'
      		
      	});		
      </script> </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_price">price</label>
 <input placeholder="price" class="form-control" id="price" name="price"  required='required'  value='<?php if(isset($data[0]->price)) echo $data[0]->price;?>' type="text" >
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_created_at">created_at</label>
 <input placeholder="created_at" class="form-control" id="created_at" name="created_at"  required='required'  value='<?php if(isset($data[0]->created_at)) echo $data[0]->created_at;?>' type="text" >
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_updated_at">updated_at</label>
 <input placeholder="updated_at" class="form-control" id="updated_at" name="updated_at"  required='required'  value='<?php if(isset($data[0]->updated_at)) echo $data[0]->updated_at;?>' type="text" >
 </div>
  <div class="form-group">
  <label for="Input_deleted_at">deleted_at</label>
 <input placeholder="deleted_at" class="form-control" id="deleted_at" name="deleted_at"  required='required'  value='<?php if(isset($data[0]->deleted_at)) echo $data[0]->deleted_at;?>' type="text" >
 </div>

<div class="box-footer"> <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button></div>
</form>
       </div>
      </div>
    </div>
   </div>
 </section>

 

nguyen tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *