Tích hợp quảng cáo kiếm tiền Admob vào ứng dụng trên Android

Tích hợp quảng cáo kiếm tiền Admob vào ứng dụng trên Android

AdMob là nền tảng quảng cáo trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đại lý và nhà phát triển ứng dụng. Trang này bao gồm các chính sách áp dụng cụ thể cho các nhà quảng cáo muốn quảng cáo trên nền tảng AdMob.

1. Giới thiệu

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách tích hợp Google Adbmob vào app Android, để có thể trong lúc rảnh và với một vài ý tưởng của bản thân, các bạn có thể tạo cho mình những ứng dụng có thể giúp bạn có thêm chút thu nhập bị động.

2. Tiến hành

 • Mở Android Studio và chọn Tools > Firebase
 • Ở cửa sổ bên phải bạn chọn Admob > Add a banner ad to your app
 • Các bạn nhấn mục 1 và 2 lần lượt để kết nối ứng dụng của mình với Firebase. Nếu bạn đã tạo ứng dụng trên firebase thì chỉ cần liên kết với ứng dụng. Còn không thì có thể tạo mới nhanh ứng dụng từ cửa sổ popup hiện lên.
 • Sau khi làm xong bước 1 và 2 thì code sẽ có thêm các phần sau

project gradle

classpath ("com.google.gms:google-services:4.2.0")

app gradle

implementation ("com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3")

file google-services.json ở folder app:

 • Tiếp theo chúng ta cùng config app/build.gradle thêm một chút
productFlavors {

  create("dev") {
    resValue ("string", "ADMOB_APP_ID", "ca-app-pub-3940256099942544~3347511713")
    resValue ("string", "banner_ad_unit_id", "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111")
  }

  create("prd") {
    resValue ("string", "ADMOB_APP_ID", "your_app_id")
    resValue ("string", "banner_ad_unit_id", "your_banner_ad_unit_id")
  }
}

LƯU Ý: chính sách của google không cho phép các bạn tự click ad của mình quá nhiều, việc này dẫn tới tài khoản admob của bạn có thể bị khoá nên hãy chắc chắn rằng chỉ dùng app id và ad unit id test trong khi dev và thay thế your_app_id và your_banner_ad_unit_id bằng app ID và banner ad id bạn tạo từ app https://apps.admob.com

 • Chọn Build Variant dev

 • Thêm Admob app ID vào AndroidManifest.xml

 • Khởi tạo admob ở MainActivity
import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...
    MobileAds.initialize(this, getString(R.string.ADMOB_APP_ID))
  }

}
 • Đặt abmob ở vị trí mà bạn muốn trong layout fragment_main.xml
  
 • Load ad ở view
ad_view.loadAd(AdRequest.Builder().build())

3. Các thông tin có ích cho bạn khi làm app có admob

 • Trang quản lý ad của google Admob, nơi bạn đăng ký app, tạo ad, xem doanh thu, hiệu quả ad, … https://apps.admob.com
 • Trang quản lý của firebase cho thêm các thông tin về app khác như crashlytic, analytic, … https://console.firebase.google.com
 • Luôn dùng test ad id cho bản dev:
  Ad format   Sample ad unit ID
Banner ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Interstitial ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Interstitial Video ca-app-pub-3940256099942544/8691691433
Rewarded Video ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
Native Advanced ca-app-pub-3940256099942544/2247696110
Native Advanced Video ca-app-pub-3940256099942544/1044960115

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *