Phần 9: Các function thông dụng trong SQL Server – Học SQL Server Basic

Phần 9: Các function thông dụng trong SQL Server            – Học SQL Server Basic
Trong bài học này, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những hàm thường xuyên được sử dụng trong SQL Server.
Ta thao tác các ví dụ trên cơ sở dữ liệu sau, anh em chỉ việc copy và chạy đoạn mã sau trong SQL Server, ta sẽ có 1 cơ sở dữ liệu để demo:
-- 1/ Tạo DB + Sử dụng DB
	Create Database BKitSoftware
	Go
	Use BKitSoftware
	Go
	
-- 2/ Tạo desk + Khoá chính
	create desk GIAOVIEN
	(
		MAGV nchar(3),
		HOTEN nvarchar(50),
		LUONG float,
		PHAI nchar(3),
		NGSINH date,
		DIACHI nchar(50),
		GVQLCM nchar(3),
		MABM nchar(4),
		major key (MAGV)
	)

--Nhập knowledge cho bảng GIAOVIEN
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('001',N'Nguyễn Hoài An',2000.0,N'Nam','1973-02-15',N'25/3 Lạc Long Quân, Q.10,TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('002',N'Trần Trà Hương',2500.0,N'Nữ','1960-06-20',N'125 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('003',N'Nguyễn Ngọc Ánh',2200.0,N'Nữ','1975-05-11',N'12/21 Võ Văn Ngân Thủ Đức, TP HCM',N'002')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('004',N'Trương Nam Sơn',2300.0,N'Nam','1959-06-20',N'215 Lý Thường Kiệt,TP Biên Hòa')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('005',N'Lý Hoàng Hà',2500.0,N'Nam','1954-10-23',N'22/5 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('006',N'Trần Bạch Tuyết',1500.0,N'Nữ','1980-05-20',N'127 Hùng Vương, TP Mỹ Tho',N'004')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI)
	values ('007',N'Nguyễn An Trung',2100.0,N'Nam','1976-06-05',N'234 3/2, TP Biên Hòa')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('008',N'Trần Trung Hiếu',1800.0,N'Nam','1977-08-06',N'22/11 Lý Thường Kiệt,TP Mỹ Tho',N'007')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('009',N'Trần Hoàng nam',2000.0,N'Nam','1975-11-22',N'234 Trấn Não,An Phú, TP HCM',N'001')
	Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM)
	values ('010',N'Phạm Nam Thanh',1500.0,N'Nam','1980-12-12',N'221 Hùng Vương,Q.5, TP HCM',N'007')
Ta có bảng GIAOVIEN như dưới đây:

1. SQL Count

Count() là 1 hàm, đếm số dòng trong câu Query. Thông thường nó thường được sử dụng cùng Group by.
Ví dụ, ta muốn đếm số lượng giáo viên nằm trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh sau:
SELECT COUNT(MAGV) AS 'NUMBER' FROM GIAOVIEN
Kết quả nhận được:

2. SQL Sum

Sum() là hàm dùng để tính tổng giá trị 1 cột số.
Ví dụ, ta cần tình tổng mức lương của toàn bộ các giáo viên trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh sau:
SELECT SUM(LUONG) AS 'LUONG' FROM GIAOVIEN
Kết quả nhận được:

3. SQL Avg

AVG() là hàm tính trung bình trên cột số.
Ví dụ, ta cần tính trung bình mức lương của toàn bộ các giáo viên trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh như dưới đây:
SELECT AVG(LUONG) AS 'LUONG TRUNG BINH' FROM GIAOVIEN
Kết quả nhận được:

4. SQL Min & Max

Min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trên cột số.
Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trên cột số.
Ví dụ, ta cần tìm mức lương cao nhất và mức lương thấp nhất của các giáo viên nằm trong danh sách, ta sử dụng 2 câu lệnh như dưới đây:
//Lương cao nhất
SELECT MAX(LUONG) AS 'LUONG CAO NHAT' FROM GIAOVIEN

//Lương thấp nhất
SELECT MIN(LUONG) AS 'LUONG THAP NHAT' FROM GIAOVIEN
Như thế, thông qua bài học này, mình đã giới thiệu tới anh em những hàm có sẵn, căn bản, thường xuyên được sử dụng khi thao tác với dữ liệu trong SQL Server. Cảm ơn anh em đã đọc.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *