Phần 8: Figture và Axes – Matplotib Basic

Phần 8: Figture và Axes            – Matplotib Basic

1. Figure Class:

matplotlib.determine chứa lớp Figure. Nó là 1 vùng chứa cấp cao nhất cho toàn bộ các phần tử plot. Đối tượng Figure được khởi tạo bằng việc gọi hàm determine () từ mô-đun pyplot –
fig = plt.determine()
Cần chú ý với những tham số sau :
Figsize (chiều rộng, chiều cao) tính bằng inch
Dpi Dấu chấm trên inch
Facecolor Figure patch facecolor
Edgecolor Figure patch edge colour
Linewidth Chiều rộng đường cạnh

2. Axes Class :

Đối tượng Axes là vùng ảnh có không gian dữ liệu. 1 hình nhất định có thể chứa nhiều Trục, nhưng 1 đối tượng Trục đã cho chỉ nằm trong 1 Hình. Axes chứa 2 (hay ba trong trường hợp là 3D) đối tượng Axis. Lớp Axes và các hàm thành phần của nó là điểm đầu vào chính để làm việc với giao diện OO.
Đối tượng Axes được cho thêm vào hình bằng việc gọi phương thức add_axes (). Nó trả về đối tượng trục và thêm 1 trục tại vị trí trực tràng [trái, dưới, rộng, cao] nơi toàn bộ các đại lượng đều ở dạng nhỏ hơn chiều rộng và chiều cao của hình.
a. Parameter :
Sau đây chính là tham số cho lớp Axes
 • Rect – 1 chuỗi 4 chiều dài gồm các đại lượng [trái, dưới, rộng, cao]
b. Legend :
Phương thức legend() của lớp axes bổ sung thêm thêm chú giải cho hình vẽ . Nó có ba tham số –
ax.legend(handles, labels, loc)
Trong đó các label là 1 chuỗi các chuỗi và xử lý liêu tục Line2D hay Patch. loc có thể là 1 chuỗi hay những nguyên xác định vị trí chú giải.
Location string Location code
Best 0
higher proper 1
higher left 2
decrease left 3
decrease proper 4
Right 5
Center left 6
Center proper 7
decrease middle 8
higher middle 9
Center 10

axes.plot()

Đây chính là phương thức căn bản của lớp trục vẽ những giá trị của mảng này so với mảng khác dưới dạng dòng hay điểm đánh dấu. Phương thức plot () có thể có đối số chuỗi định dạng tùy chọn để chỉ định màu, kiểu và kích thước của dòng và điểm đánh dấu.
Mã màu :
Ví dụ sau cho ta thấy chi phí quảng cáo và số liệu bán hàng của TV và smartphone dưới dạng biểu đồ đường thẳng. Đường thể hiện TV là đường liền nét với màu vàng và các điểm đánh dấu hình vuông, trong khi dòng smartphone là đường đứt nét với màu xanh lá và điểm đánh dấu hình tròn.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *