Phần 7: Giao diện hướng đối tượng – Matplotib Basic

Phần 7: Giao diện hướng đối tượng            – Matplotib Basic
Mặc dầu dễ dàng nhanh chóng tạo các plots bằng matplotlib.pyplot, việc sử dụng cách hướng đối tượng được khuyến khích vì nó mang đến nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn cho các plot của các bạn. Phần lớn những chức năng cũng có sẵn ở trong lớp matplotlib.axes.Axes. Ý tưởng chính đằng sau việc sử dụng cách hướng đối tượng là tạo các đối tượng hình và rồi chỉ việc gọi những phương thức hay thuộc tính của đối tượng đó. Cách tiếp cận này giúp xử lý tốt hơn 1 canvas có nhiều plot trên đấy. Trong giao diện hướng đối tượng, Pyplot chỉ được dùng cho những tính năng như tạo hình và người sử dụng tạo và theo dõi rõ ràng các đối tượng hình và trục. Ở mức này, người sử dụng sử dụng Pyplot để tạo nên những hình và qua những hình đó, 1 hay nhiều đối tượng trục có thể được tạo nên. Các đối tượng trục này rồi được dùng cho phần lớn các hành động vẽ biểu đồ. Để bắt đầu, ta xem 1 ví dụ như dưới đây :
fig = plt.determine()
Hiện tại thêm các trục vào hình. Phương thức add_axes () yêu cầu 1 đối tượng danh sách gồm 4 phần tử ứng với bên trái, phần bên dưới, chiều rộng và chiều cao của hình. Mỗi số phải từ 0 tới 1 –
ax=fig.add_axes([0,0,1,1])
Đặt label và tiêu đề cho trục x và y:
ax.set_title("sine wave")
ax.set_xlabel('angle')
ax.set_ylabel('sine')
Gọi phương thức plot () của đối tượng trục.
ax.plot(x,y)
Nếu như bạn đang dùng Jupyter Notebook, ta sử dụng % matplotlib ; hàm otherwistshow () của mô-đun pyplot hiển thị biểu đồ.
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import math
x = np.arange(0, math.pi*2, 0.05)
y = np.sin(x)
fig = plt.determine()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.plot(x,y)
ax.set_title("sine wave")
ax.set_xlabel('angle')
ax.set_ylabel('sine')
plt.present()
Kết quả :
Kết quả giống nhau khi sử dụng jupyter pocket book

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *