Phần 6: PyLab – Matplotib Basic

Phần 6: PyLab            – Matplotib Basic
PyLab là 1 giao diện dành cho thư viện vẽ đồ thị hướng đối tượng Matplotlib. Matplotlib là bundle; matplotlib.pyplot là 1 mô-đun trong Matplotlib; và PyLab là 1 mô-đun được cài đặt cùng Matplotlib.
PyLab là 1 mô-đun tiện dụng nhập hàng loạt matplotlib.pyplot (để vẽ biểu đồ) và NumPy trong 1 không gian duy nhất. Mặc dầu nhiều ví dụ sử dụng PyLab, nhưng nó không còn được khuyến khích nữa.

1. Plotting căn bản :

Vẽ đường cong  bằng lệnh plot. Nó cần 1 cặp mảng (hay chuỗi) có cùng độ dài –
from numpy import *
from pylab import *
x = linspace(-3, 3, 30)
y = x**2
plot(x, y)
present()
Kết quả như dưới đây :
Để vẽ biểu tượng thay vì dòngsử dụng đối số chuỗi bổ sung thêm.
symbols – , –, -., , . , , , o , ^ , v , , s , + , x , D , d , 1 , 2 , 3 , 4 , h , H , p , | , _
colours b, g, r, c, m, y, okay, w
Ví dụ với đoạn mã sau :
from pylab import *
x = linspace(-3, 3, 30)
y = x**2
plot(x, y, 'r.')
present()
Kết quả như dưới đây :
Các plot có thể overlaid. Chỉ cần sử dụng nhiều lệnh plot. Sử dụng clf () để xóa plot.
from pylab import *
plot(x, sin(x))
plot(x, cos(x), 'r-')
plot(x, -sin(x), 'g--')
present()

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *