Phần 5: Khái niệm Basic về Plot – Matplotib Basic

Phần 5: Khái niệm Basic về Plot            – Matplotib Basic
Trong bài này, ta sẽ học cách tạo 1 plot đơn giản với Matplotlib.
Ta bắt đầu hiển thị 1 biểu đồ góc đơn giản tính bằng radian so với giá trị sin của nó trong Matplotlib. Để bắt đầu, nhập Pyplot từ bundle Matplotlib, sử dụng plt để thay thế tên bundle.
import matplotlib.pyplot as plt
Tiếp theo, ta cần 1 mảng số để vẽ. Các hàm mảng khác nhau được định nghĩa trong thư viện NumPy được nhập với với tên viết tắt là np.
import numpy as np
Tiếp theo ta có đối tượng ndarray có góc từ 0 tới 2π bằng việc dùng hàm arange () từ thư viện NumPy.
x = np.arange(0, math.pi*2, 0.05)
Ndarray đóng một vai trò là những giá trị trên trục x của biểu đồ. Những giá trị sin tương ứng của các góc trong x được hiện trên trục y như dưới đây:
y = np.sin(x)
Những giá trị từ 2 mảng được vẽ bằng hàm plot ().
plt.plot(x,y)
Bạn sẽ có thể đặt tiêu đề và label cho trục x và y.
You can set the plot title, and labels for x and y axes.
plt.xlabel("angle")
plt.ylabel("sine")
plt.title('sine wave')
Hiển thị biểu đồ bằng hàm present()
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import math #wanted for definition of pi
x = np.arange(0, math.pi*2, 0.05)
y = np.sin(x)
plt.plot(x,y)
plt.xlabel("angle")
plt.ylabel("sine")
plt.title('sine wave')
plt.present()
Kết quả :
Hiện tại, hãy sử dụng sổ Jupyter Notebook với Matplotlib.
Khởi chạy Jupyter pocket book từ Anaconda hay dòng code như được giới thiệu trước đây. Trong ô đầu vào, nhập các câu lệnh nhập cho Pyplot và NumPy –
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
Để hiển thị kết quả đầu ra của inside bên trong pocket book, ta dùng dòng code sau :
%matplotlib inline
Lấy x là object ndarray chứa các góc tính bằng radian từ 0 tới 2π và y là giá trị sin của mỗi góc –
import math
x = np.arange(0, math.pi*2, 0.05)
y = np.sin(x)
Đặt label cho trục x và y cũng như là tiêu đề  :
plt.xlabel("angle")
plt.ylabel("sine")
plt.title('sine wave')
Cuối cùng thực hiện hàm plot () để tạo hiển thị hình sin trong pocket book (không cần chạy hàm present ()) –
plt.plot(x,y)
Sau khi thực thi dòng mã cuối cùng, kết quả hiển thị như dưới đây :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *