Phần 4: Pyplot API Trong – Matplotib Basic

1 sổ pocket book không có tiêu đề mới với .ipynbextension (viết tắt của IPython pocket book) được hiển thị trong tab mới của trình duyệt.
matplotlib.pyplot là tập hợp các hàm kiểu lệnh để Matplotlib hoạt động giống MATLAB. Mỗi hàm Pyplot thực hiện những thay đổi đối với 1 hình. Ví dụ: 1 hàm tạo 1 hình, vùng vẽ đồ thị trong 1 hình, vẽ những đường trong vùng vẽ đồ thị, trang trí đồ thị bằng nhãn, v.v.

1. Những kiểu Plots :

 1. Bar : bar plot
 2. Barh : Lập biểu đồ thanh ngang.
 3. Boxplot :  field và whisker plot
 4. Hist : Vẽ biểu đồ
 5. hist2d : Vẽ biểu đồ 2D
 6. Pie : Vẽ biểu đồ hình tròn
 7. Plot : Vẽ những đường và / hay điểm đánh dấu cho Axes.
 8. Polar : vẽ  polar plot
 9. Scatter : Lập biểu đồ phân tán của x vs y.
 10. Stackplot : Vẽ 1 biểu đồ khu vực xếp chồng lên nhau.
 11. Stem : Tạo stem plot
 12. Step : Lập sơ đồ từng bước.
 13. Quiver : Vẽ trường mũi tên 2-D.

2. Hàm picture :

 1. Imread : Đọc 1 hình ảnh từ 1 file vào 1 mảng.
 2. Imsave : Lưu 1 mảng dưới dạng file hình ảnh.
 3. Imshow : Hiển thị 1 hình ảnh trên những trục.

3. Axis

 1. Axes : Thêm axes vào hình
 2. Text : Thêm textual content vào axes
 3. Title : Đặt tiêu đề của các trục hiện giờ.
 4. Xlabel : Đặt trục x của trục hiện giờ.
 5. Xlim : Lấy hay đặt giới hạn x của các trục hiện giờ.
 6. Xscale
 7. Xticks : Nhận hay đặt giới hạn x của những vị trí và nhãn đánh dấu hiện tạ
 8. Ylabel : Đặt axis y của trục hiện giờ.
 9. Ylim : Nhận hay đặt giới hạn y của các trục hiện giờ.
 10. Yscale : Đặt tỷ lệ của trục y.
 11. Yticks : Nhận hay đặt giới hạn y của những vị trí và nhãn đánh dấu hiện giờ.

4. Hàm Figure :

 1. Figtext : thêm textual content vào figture
 2. Figure : Tạo figture mới
 3. Show : Hiển thị figture
 4. Savefig : Lưu trữ determine hiện giờ
 5. Close : Đóng cửa sổ figture

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *