Phần 4: NodeJS – NPM – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Phần 4: NodeJS – NPM    – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

 

NPM là viết tắt của Node Package Manager cung cấp 2 tính năng sau:
 • Tạo các on-line repository cho node.js mà có thể tìm kiếm được tại địa chỉ search.nodejs.org
 • Cung cấp các tiện ích để cài đặt gói Node.js, quản lí mannequin và quản lí phụ thuộc của những gói trong Node.js.
NPM được đóng gói cùng Node.js từ phiên bản v0.6.3. Để xác nhận việc này, mở cửa sổ dòng code, gõ những lệnh sau và xem kết quả:
$ npm --version2.7.1
Nếu như như các bạn chạy các hệ thống cũ của npm, dễ dàng replace bản mới nhất. Sử dụng lệnh sau đây dưới quyền root:
$ sudo npm arrange npm -g/usr/bin/npm -&gt /usr/lib/node_modules/npm/bin/[email protected] /usr/lib/node_modules/npm

1. Cài đặt modules – NPM

Sau đây là cú pháp đơn giản để cài đặt bất kỳ Node.js Module nào:
$ npm arrange &ltModule Name&gt
Ví dụ: Sau đây là lệnh để cài đặt 1 module rất phổ biến trong Node.js, đó là particular Module:
$ npm arrange particular
Hiện tại để sử dụng môđun này trong file js của anh em, sử dụng cú pháp sau đây:
var particular = require('particular');

2. Cài đặt Global và cài đặt native

Mặc định, npm cài đặt bất kỳ phụ thuộc nào trên máy tính native. Ở đây, module này hướng đến những gói cài đặt ở trong folder node_modules trong folder ứng dụng của Node. Gói native này có thể triển khai dựa vào phương thức require(). Ví dụ, khi anh em cài đặt Module particular, bạn tạo folder node_modules trong folder hiện giờ nơi bạn sẽ có thể cài đặt Module này.
$ ls -l complete 0 drwxr-xr-x 3 root root 20 Mar 17 02:23 node_modules
Cách khác, bạn sẽ có thể sử dụng lệnh npm ls để liệt kê các folder Module cài đặt.
Gói cài đặt toàn cục được lưu trong các file hệ thống. Các phụ thuộc có thể được sử dụng với các hàm CLI (Command Line Interface) của node.js nhưng không thể import sử dụng require() của ứng dụng Node 1 cách trực tiếp.
Hiện tại cùng thử cài đặt Module particular sử dụng cài đặt toàn cục như sau đây:
$ npm arrange particular -g
Điều ấy sẽ cho kết quả giống nhau nhưng Module được cài đặt toàn cục. Ở đây, dòng đầu tiên nói với ta về Module mannequin và nơi chứa các bộ cài khi bắt đầu.
Bạn sẽ có thể sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra các phiên bản cài đặt toàn cục:
$ npm ls -g

3. Sử dụng gói package deal deal.json

Package.json hiển thị trong folder root của bất kỳ ứng dụng Node nào và được sử dụng để định nghĩa thuộc tính của gói. Cùng mở 1 file package deal deal.json của gói particular hiển thị trong node_modules/particular/:
{ "title": "particular", "description": "Fast, unopinionated, minimalist web framework", "mannequin": "4.11.2", "creator": , "contributors": [ { "name": "Aaron Heckmann", "email": "[email protected]" }, { "name": "Ciaran Jessup", "email": "[email protected]" }, { "name": "Douglas Christopher Wilson", "email": "[email protected]" }, { "name": "Guillermo Rauch", "email": "[email protected]" }, { "name": "Jonathan Ong", "email": "[email protected]" }, { "name": "Roman Shtylman", "email": "[email protected]" }, { "name": "Young Jae Sim", "email": "[email protected]" } ], "license": "MIT", "repository": "kind": "git", "url": "https://github.com/strongloop/particular" , "homepage": "http://expressjs.com/", "key phrases": [ "express", "framework", "sinatra", "web", "rest", "restful", "router", "app", "api" ], "dependencies": , "devDependencies": , "engines": { "node": "&gt= 0.10.0" }, "recordsdata": [ "LICENSE", "History.md", "Readme.md", "index.js", "lib/" ], "scripts": , "gitHead": "63ab25579bda70b4927a179b580a9c580b6c7ada", "bugs": , "_id": "[email protected]", "_shasum": "8df3d5a9ac848585f00a0777601823faecd3b148", "_from": "particular@*", "_npmVersion": "1.4.28", "_npmUser": "title": "dougwilson", "e mail": "[email protected]" , "maintainers": [ { "name": "tjholowaychuk", "email": "[email protected]" }, { "name": "jongleberry", "email": "[email protected]" }, { "name": "shtylman", "email": "[email protected]" }, { "name": "dougwilson", "email": "[email protected]" }, { "name": "aredridel", "email": "[email protected]" }, { "name": "strongloop", "email": "[email protected]" }, { "name": "rfeng", "email": "[email protected]" } ], "dist": , "directories": {}, "_resolved": "https://registry.npmjs.org/particular/-/express-4.11.2.tgz", "readme": "ERROR: No README data found!" }

4. Các thuộc tính của Package.json

 • title – tên của package deal deal
 • mannequin – phiên bản của package deal deal
 • description – phần giới thiệu của package deal deal
 • homepage – trang chủ của package deal deal
 • creator – tác giả của package deal deal
 • contributors – tên người đóng góp cho package deal deal
 • dependencies – Danh sách những gói phụ thuộc, tự động được cài theo.
 • repository – loại repository và url của package deal deal
 • principal – điểm vào của package deal deal
 • key phrases – các từ khóa

5. Gỡ cài đặt 1 module trong Node.js

Sử dụng các dòng code dưới đây để gỡ 1 Module trong Node.js
$ npm uninstall particular
Khi gỡ cài đặt gói này, bạn sẽ có thể xác nhận nội dung trong folder /node_modules/ bằng việc dùng lệnh sau đây:
$ npm ls

6. Update 1 Module trong Node.js

Update gói package deal deal.json và thay đổi phiên bản của các ràng buộc mà có thể replace sử dụng lệnh sau đây:
$ npm exchange particular

7. Tìm kiếm 1 Module trong Node.js

Sử dụng npm, bạn sẽ có thể tìm kiếm 1 Module như sau đây:
$ npm search particular

8. Tạo 1 Module trong Node.js

Quá trình tạo Module yêu cầu gói package deal deal.json được tạo thành.
$ npm initThis utility will stroll you via making a package deal deal.json file.It solely covers the most common objects, and tries to guess sane defaults.See 'npm help json' for definitive documentation on these fieldsand exactly what they do.Use 'npm arrange &ltpkg&gt --save' afterwards to place in a package deal deal andsave it as a dependency throughout the package deal deal.json file.Press ^C at any time to surrender.title: (webmaster)
Bạn cần cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu ở ở trong việc sử dụng Module. Bạn sẽ có thể sử dụng những bước bên trên trong file package deal deal.json để hiểu về ý nghĩa của các thông tin yêu cầu. Khi gói package deal deal.json được tạo thành, sử dụng những lệnh dưới đây đăng ký với trang npm do sử dụng địa chỉ e mail hợp lệ.
$ npm adduserUsername: mcmohdPassword:Email: (this IS public) [email protected]
Hiện tại publish Module của anh em:
$ npm publish
Nếu tất cả toàn bộ mọi thứ tốt đẹp, nó sẽ được publish và folder này sẽ được truy cập do người khác sử dụng Module Node.js

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *