Phần 4: Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server – Học SQL Server Basic

Phần 4: Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server            – Học SQL Server Basic

1. Table trong SQL Server

Trong bài trước, ta đã biết DATABASE ( Cơ sở dữ liệu) dùng để lưu trữ thông tin, truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Thế làm sao để lưu trữ dữ liệu trong Database? Làm sao để truy xuất dữ liệu đã lưu?
Thế khi toàn bộ dữ liệu cùng nằm trong 1 Database thì cần phải có 1 cách tổ chức thể hiện những thông tin theo 1 hệ thống lưu trữ, đó là TABLE – Bảng. 1 Database gồm nhiều Table, giữa các Table có mối liên hệ với nhau thể hiện qua khóa chính và khóa ngoại.
Thế Table là gì? Là đối tượng được Database dùng để tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Mỗi Table trong Database có thể liên kết với 1 hay nhiều Table khác, ở 1 hay nhiều thuộc tính. Mỗi Table gồm:
 1. Record: Là các dòng, hay còn được gọi là các BẢN GHI. Biểu diễn cho 1 thực thể (ứng với 1 đối tượng). Ví dụ: Bản ghi số 3 thể hiện toàn bộ thông tin liên quan đối tượng Nguyễn Sơn Tùng như MaSV, TenSV, Khoa….
 2. Column: Là các cột hay còn được gọi là các TRƯỜNG THUỘC TÍNH. Biểu diễn cho 1 tính chất của thực thể. Ví dụ: Trường TenSV lưu trữ tên của các sinh viên được lưu trữ trong Table SINHVIEN

2. Khởi tạo Table

Sử dụng GUI
Bước 1: Nhấp dấu (+) bên trái Database cần tạo Table > Tìm folder Table
Bước 2: Nhấp chuột phải vào Table > New > Table… ( hay New Table)
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ TenPC.TenDatabase – dbo.Table_1*

Chú ý: Dấu * biểu thị cho bảng mới chưa được lưu tên. Table_1 là tên lưu trữ mặc định tạm thời cho Table vừa tạo trong Database

Trong đó:
 1. Column Name: Tên trường thuộc tính trong bảng.
 2. Data Type: Kiểu dữ liệu của các trường thuộc tính ( Được nhắc đến đến trong bài học tiếp theo)
 3. Allow Nulls: Trường thuộc tính có nhận giá trị Null (Rỗng) hay là không.
Ví dụ: ví dụ bạn cần tạo 1 bảng có tên là Person . Bảng này sẽ có 3 cột:
 1. Tên
 2. Tuổi
 3. Thành phố
Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào Save:
Nhập ‘ Person ‘ cho tên bảng của các bạn, rồi bấm OK:
Hiện tại bạn sẽ thấy bảng mới (dbo.Person) trong folder Tables:
Sử dụng Code
Trong Query, bạn viết cú pháp khởi tạo Table sau > Bôi đen dòng code > Excute ( phím tắt F5)
CREATE TABLE ten_bang;

(

Tên trường 1 kieu_du_lieu,

Tên trường 2 kieu_du_lieu,

Tên trường n kieu_du_lieu
)
Ví dụ: Tạo Table SINHVIEN có các thuộc tính MASV, TENSV, KHOA
CREATE TABLE SINHVIEN
(
      MASV NCHAR(10),
      TENSV NVARCHAR(100),
      KHOA NVARCHAR(100)
)

3. Thêm giá trị vào bảng

Giả sử ta cần thêm những giá trị sau vào bảng Person:
Chúng ta sẽ có thể thêm bằng việc dùng câu question với cú pháp như dưới đây:
INSERT INTO Database_Name.Table_Name (Column1_Name, Column2_Name,...)

VALUES

('Column1_Value1', 'Column2_Value2',...),

('Column1_Value3', 'Column2_Value4',...)
Ví dụ:
INSERT INTO TestDB.dbo.Person (Name,Age,City)

VALUES

('Jade',20,'London'),
('Mary',119,'NY'),
('Martin',25,'London'),
('Rob',35,'Geneva'),
('Maria',42,'Paris'),
('Jon',28,'Toronto')
Chúng ta cũng sẽ có thể thêm bằng việc điền thông tin trực tiếp vào bảng bằng việc bấm chuột phải vào bảng và chọn “Edit top 200 rows“.

4. Xóa Table

Cách 1: Nhấp chuột phải vào Table cần xóa > Delete. Cửa sổ Delete Object > Ok
Cách 2: Trong Query bạn viết cú pháp xóa Table > Excute (phím tắt F5).
DROP TABLE ten_table

5. Thêm/sửa đổi thuộc tính vào Table

Cách 1: Nhấp chuột phải vào Table cần thay đổi > Design. Tiến hành thay đổi các thuộc tính > SAVE (Ctrl + S)
Cách 2: Sử dụng cú pháp thêm/sửa > Excute (F5)
ALTER TABLE ten_table ADD ten_column kieu_du_lieu

ALTER COLUMN ten_column kieu_du_lieu_can_sua
Thông qua bài học này, mình đã giới thiệu tới anh em các thao tác căn bản gồm tạo, xóa, thêm dữ liệu cho story trong SQL Server. Các câu lệnh được dùng trong bài ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong những bài về sau. Cảm ơn anh em đã đọc.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *