Phần 3: NodeJS – REPL Terminal – NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu

Phần 3: NodeJS – REPL Terminal            – NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu

Bài 3: NodeJS – REPL Terminal
– NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

REPL là từ viết tắt của Learn Eval Print Loop (hiểu nôm na là: Đọc – Đánh giá – In – Lặp) và nó biểu diễn môi trường máy tính như màn hình console trong Linux shell nơi bạn sẽ có thể gõ các dòng code và hệ thống sẽ trả về những kết quả. Node.js cũng có môi trường REPL. Nó để thực hiện những tác vụ mong đợi:
Learn: Đọc những thông tin enter của người sử dụng, chuyển đổi thành những dữ liệu Javascript và lưu trong bộ nhớ.
Eval: Đánh giá các cấu trúc dữ liệu này.
Print: In những kết quả.
Loop: Lặp các dòng code tới khi người sử dụng gõ ctrl-c 2 lần.
Đặc tính REPL của Node js rất có ích khi các bạn sử dụng Node.js với mục đích debug code.

 Làm việc với REPL trong Node.js

REPL có thể bắt đầu bằng việc đơn giản trên màn hình shell/console mà không sử dụng bất kỳ tham số nào như dưới đây:
$ node
Bạn sẽ thấy màn hình dòng nhắc lệnh REPL >. Ở đây, bạn sẽ có thể gõ bất kỳ lệnh nào trong Node.js.
$ node&gt

Các biểu thức đơn giản trong Node.js

Sau đây mình giới thiệu những biểu thức đơn giản có thể được dùng tại dòng nhắc lệnh REPL trong Node.js:
$ node&gt 1 + 34&gt 1 + ( 2 * 3 ) - 43&gt

Sử dụng biến trong Node.js

Bạn sẽ có thể sử dụng các biến để lưu trữ giá trị và rồi in giá trị của biến giống như ở trong các đoạn mã truyền thống. Nếu như không sử dụng từ khóa var, giá trị sẽ lưu trữ trong biến và in ra. Trong khi ấy nếu như từ khóa var được dùng, giá trị được lưu trữ và có thể không được in. Bạn sẽ có thể in biến sử dụng console.log().
$ node
&gt x = 10
10
&gt var y = 10
undefined
&gt x + y
20
&gt console.log("Hi there World")
Hi there World
undefined

Biểu thức trên nhiều dòng trong Node.js

Node REPL hỗ trợ dạng biểu thức nằm trên nhiều dòng giống nhau như ở trong Javascript. Cùng kiểm tra biểu thức do-while trong hành động dưới đây:
$ node
&gt var x = 0
undefined
&gt do {
  ... x++;
  ... console.log("x: " + x);
  ... } 
whereas ( x &lt 5 );
x: 1
x: 2
x: 3
x: 4
x: 5
undefined
&gt
Các dấu gạch chấm … hiển thị tự động khi các bạn ấn phím Enter sau dấu ngoặc mở. Node.js sẽ tự kiểm tra xem biểu thức có tiếp tục nữa hay là không.

Biến có dấu gạch chân trong Node.js

Bạn sẽ có thể sử dụng dấu gạch dưới _ để nhận kết quả cuối cùng của phép tính:
$ node
&gt var x = 10
undefined
&gt var y = 20
undefined
&gt x + y
30
&gt var sum = _
undefined
&gt console.log(sum)
30
undefined
&gt

Giới thiệu những lệnh REPL trong Node.js

ctrl + c – Kết thúc lệnh hiện giờ.
Nhấn ctrl + c 2 lần – Kết thúc Node REPL.
ctrl + d – Kết thúc Node REPL.
Các phím mũi tên Up/Down – Xem lịch sử những lệnh, kiểm tra lệnh trước đây và có thể chỉnh sửa những lệnh đã soạn trước đây.
Phím tab – Danh sách những lệnh hiện giờ.
.assist – Danh sách toàn bộ các lệnh.
.break – Thoát khỏi 1 biểu thức nằm trên nhiều dòng (ví dụ: do-while).
.clear – Thoát khỏi 1 biểu thức nằm trên nhiều dòng
.save ten_file – Lưu phiên làm việc của Node.js REPL hiện giờ vào 1 ten_file nào đấy.
.load ten_file – Tải nội dung của ten_file của phiên làm việc Node.js REPL hiện giờ.

Kết thúc REPL trong Node.js

Như đã nhắc đến phía trên, bạn phải nhấn ctr + c 2 lần để kết thúc Node.js REPL.
$ node
 &gt
 (^C once more to stop)
 &gt

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *