Phần 3: Jupyter Notebook – Matplotib Basic

Jupyter là 1 từ viết tắt rời nghĩa là Julia, Python và R. Các ngôn ngữ lập trình này là ngôn ngữ đầu tiên của ứng dụng Jupyter, nhưng hiện nay, công nghệ máy tính cũng hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ khác.
Năm 2001, Fernando Pérez bắt đầu phát triển Ipython. IPython là 1 trình bao lệnh cho tính toán tương tác bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, ban đầu được xây dựng cho Python.
Các tính năng điểm đặc biệt của IPython :
  • Interactive shells (terminal và Qt-based).
  • 1 sổ ghi chép dựa vào trình duyệt có hỗ trợ mã, văn bản, biểu thức toán học, biểu đồ nội tuyến và những phương tiện khác.Support for interactive knowledge visualization and use of GUI toolkits.
  • Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu tương tác và sử dụng bộ công cụ GUI.
  • Trình thông dịch cơ động, có thể nhúng để download vào undertaking.
Năm 2014, Fernando Pérez đã công bố 1 dự án phụ từ IPython có tên là Project Jupyter. IPython tiếp tục tồn tại dưới dạng trình Python shell và kernel cho Jupyter, trong khi pocket book và những phần không thể sử dụng ngôn ngữ khác của IPython sẽ chuyển dưới tên Jupyter. Jupyter đã thêm hỗ trợ cho Julia, R, Haskell và Ruby.
Để bắt đầu với jupyter pocket book,ta sử dụng Anaconda (giao diện người sử dụng đồ họa trên PC để bàn có trong Anaconda giúp bạn khởi chạy ứng dụng và dễ dàng quản lý các package deal, môi trường và kênh Conda mà không phải sử dụng những lệnh dòng code).
Navigator hiển thị những thành phần được cài đặt ở trong anaconda
Khởi chạy jupyter pocket book
Bạn sẽ thấy ứng dụng đang mở trong trình duyệt theo địa chỉ sau – http: // localhost: 8888.
Bạn sẽ có thể muốn bắt đầu bằng việc tạo 1 sổ ghi chép mới. Bạn sẽ có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng việc nhấn vào “Nút mới” trong “tab File”. Bạn thấy rằng bạn có tùy chọn để tạo 1 file văn bản bình thường, 1 folder và terminal. Cuối cùng, bạn sẽ thấy Python 3.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *