Phần 28: Biểu thức toán học – Matplotib Basic

Phần 28: Biểu thức toán học            – Matplotib Basic
 1. 1. Biểu thức toán học :
Sử dụng 1 tập con TeXmarkup trong bất kỳ chuỗi văn bản Matplotlib nào bằng việc đặt nó bên trong 1 cặp dấu đô la ($).
# math textual content
plt.title(r'$alpha &gt beta$')
Để tạo chỉ số dưới và chỉ số trên, hãy sử dụng các ký hiệu ‘_’ và ‘^’ –
r'$alpha_i&gt beta_i$'

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t = np.arange(0.0, 2.0, 0.01)
s = np.sin(2*np.pi*t)

plt.plot(t,s)
plt.title(r'$alpha_i&gt beta_i$', fontsize=20)

plt.textual content(0.6, 0.6, r'$mathcal{A}mathrm{sin}(2 omega t)$', fontsize = 20)
plt.textual content(0.1, -0.5, r'$sqrt{2}$', fontsize=10)
plt.xlabel('time (s)')
plt.ylabel('volts (mV)')
plt.present()
Kết quả :

2. matplotlib.mathtext

mathtext là 1 mô-đun để phân tích cú pháp 1 tập hợp con trong toán học TeX và vẽ chúng vào phần mềm phụ trợ matplotlib.
Để biết cách dùng nó, hãy xem Viết biểu thức toán học. Tài liệu này chủ yếu liên quan tới chi tiết triển khai.
Mô-đun sử dụng pyparsing để phân tích cú pháp biểu thức TeX.
Bản phân phối Bakoma của phông chữ TeX Computer Modern và phông chữ STIX được hỗ trợ. Có hỗ trợ thử nghiệm đối với việc sử dụng các phông chữ thoải mái, nhưng kết quả có thể khác nhau nếu như không có sự điều chỉnh và chỉ số phù hợp đối với các phông chữ đó.

3. Ví dụ :

import matplotlib.pyplot as plt
import subprocess
import sys
import re

# Selection of options following "Writing mathematical expressions" tutorial
mathtext_titles = 
n_lines = len(mathtext_titles)

# Randomly picked examples
mathext_demos = {
  0: r"$W^{3beta}_{delta_1 rho_1 sigma_2} = "
  r"U^{3beta}_{delta_1 rho_1} + frac{1}{8 pi 2} "
  r"int^{alpha_2}_{alpha_2} d alpha^prime_2 left[frac{ "
  r"U^{2beta}_{delta_1 rho_1} - alpha^prime_2U^{1beta}_"
  r"{rho_1 sigma_2} }{U^{0beta}_{rho_1 sigma_2}}right]$",

  1: r"$alpha_i &gt beta_i, "
  r"alpha_{i+1}^j = {rm sin}(2pi f_j t_i) e^{-5 t_i/tau}, "
  r"ldots$",

  2: r"$frac{3}{4}, binom{3}{4}, genfrac{}{}{0}{}{3}{4}, "
  r"left(frac{5 - frac{1}{x}}{4}proper), ldots$",

  3: r"$sqrt{2}, sqrt[3]{x}, ldots$",

  4: r"$mathrm{Roman} , mathit{Italic} , mathtt{Typewriter} "
  r"mathrm{or} mathcal{CALLIGRAPHY}$",

  5: r"$acute a, bar a, breve a, dot a, ddot a, grave a, "
  r"hat a, tilde a, vec a, widehat{xyz}, widetilde{xyz}, "
  r"ldots$",

  6: r"$alpha, beta, chi, delta, lambda, mu, "
  r"Delta, Gamma, Omega, Phi, Pi, Upsilon, nabla, "
  r"aleph, beth, daleth, gimel, ldots$",

  7: r"$coprod, int, oint, prod, sum, "
  r"log, sin, approx, oplus, star, varpropto, "
  r"infty, partial, Re, leftrightsquigarrow, ldots$"}


def doall():
  # Colors utilized in mpl on-line documentation.
  mpl_blue_rvb = (191. / 255., 209. / 256., 212. / 255.)
  mpl_orange_rvb = (202. / 255., 121. / 256., 0. / 255.)
  mpl_grey_rvb = (51. / 255., 51. / 255., 51. / 255.)

  # Creating determine and axis.
  plt.determine(figsize=(6, 7))
  plt.axes([0.01, 0.01, 0.98, 0.90], facecolor="white", frameon=True)
  plt.gca().set_xlim(0., 1.)
  plt.gca().set_ylim(0., 1.)
  plt.gca().set_title("Matplotlib's math rendering engine",
            coloration=mpl_grey_rvb, fontsize=14, weight='daring')
  plt.gca().set_xticklabels("", seen=False)
  plt.gca().set_yticklabels("", seen=False)

  # Gap between strains in axes coords
  line_axesfrac = (1. / (n_lines))

  # Plotting header demonstration formulation
  full_demo = mathext_demos[0]
  plt.annotate(full_demo,
         xy=(0.5, 1. - 0.59 * line_axesfrac),
         coloration=mpl_orange_rvb, ha='middle', fontsize=20)

  # Plotting options demonstration formulae
  for i_line in vary(1, n_lines):
    baseline = 1 - (i_line) * line_axesfrac
    baseline_next = baseline - line_axesfrac
    title = mathtext_titles[i_line] + ":"
    fill_color = ['white', mpl_blue_rvb][i_line % 2]
    plt.fill_between([0., 1.], [baseline, baseline],
             [baseline_next, baseline_next],
             coloration=fill_color, alpha=0.5)
    plt.annotate(title,
           xy=(0.07, baseline - 0.3 * line_axesfrac),
           coloration=mpl_grey_rvb, weight='daring')
    demo = mathext_demos[i_line]
    plt.annotate(demo,
           xy=(0.05, baseline - 0.75 * line_axesfrac),
           coloration=mpl_grey_rvb, fontsize=16)

  for i in vary(n_lines):
    s = mathext_demos[i]
    print(i, s)
  plt.present()


if '--latex' in sys.argv:
  # Run: python mathtext_examples.py --latex
  # Need amsmath and amssymb packages.
  fd = open("mathtext_examples.ltx", "w")
  fd.write("documentclass{article}n")
  fd.write("usepackage{amsmath, amssymb}n")
  fd.write("startn")
  fd.write("start{enumerate}n")

  for i in vary(n_lines):
    s = mathext_demos[i]
    s = re.sub(r"(?&lt!)$", "$$", s)
    fd.write("merchandise %sn" % s)

  fd.write("finish{enumerate}n")
  fd.write("finishn")
  fd.shut()

  subprocess.name(["pdflatex", "mathtext_examples.ltx"])
else:
  doall()
Kết quả :
0 $W^{3beta}_{delta_1 rho_1 sigma_2} = U^{3beta}_{delta_1 rho_1} + frac{1}{8 pi 2} int^{alpha_2}_{alpha_2} d alpha^prime_2 left[frac{ U^{2beta}_{delta_1 rho_1} - alpha^prime_2U^{1beta}_{rho_1 sigma_2} }{U^{0beta}_{rho_1 sigma_2}}right]$
1 $alpha_i &gt beta_i, alpha_{i+1}^j = {rm sin}(2pi f_j t_i) e^{-5 t_i/tau}, ldots$
2 $frac{3}{4}, binom{3}{4}, genfrac{}{}{0}{}{3}{4}, left(frac{5 - frac{1}{x}}{4}proper), ldots$
3 $sqrt{2}, sqrt[3]{x}, ldots$
4 $mathrm{Roman} , mathit{Italic} , mathtt{Typewriter} mathrm{or} mathcal{CALLIGRAPHY}$
5 $acute a, bar a, breve a, dot a, ddot a, grave a, hat a, tilde a, vec a, widehat{xyz}, widetilde{xyz}, ldots$
6 $alpha, beta, chi, delta, lambda, mu, Delta, Gamma, Omega, Phi, Pi, Upsilon, nabla, aleph, beth, daleth, gimel, ldots$
7 $coprod, int, oint, prod, sum, log, sin, approx, oplus, star, varpropto, infty, partial, Re, leftrightsquigarrow, ldots$

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *