Phần 27: Làm việc với văn bản – Matplotib Basic

Phần 27: Làm việc với văn bản            – Matplotib Basic
Matplotlib có hỗ trợ văn bản, gồm hỗ trợ các biểu thức toán học, hỗ trợ TrueType cho đầu ra raster và vector, văn bản được phân tách theo dòng mới với những phép xoay thoải mái và hỗ trợ unicode. Matplotlib gồm matplotlib.font_manager của riêng nó, thực hiện 1 nền tảng chéo, thuật toán tìm phông chữ tuân thủ W3C.
Người dùng có nhiều quyền kiểm soát đối với các thuộc tính văn bản (cỡ chữ, độ đậm của phông chữ, vị trí và màu văn bản, v.v.). Matplotlib thực hiện những lượng lớn các ký hiệu và lệnh toán học TeX.
Danh sách những lệnh sau được dùng để tạo văn bản trong giao diện Pyplot:
figtext Thêm văn bản vào 1 vị trí thoải mái của Figure.
suptitle Thêm tiêu đề vào Figure
textual content Thêm văn bản tại 1 vị trí thoải mái của Axes.
annotate Thêm ghi chú, với 1 mũi tên tùy chọn, tại vị trí thoải mái của Axes.
xlabel Thêm nhãn vào trục x của Axes.
ylabel Thêm nhãn vào trục y của Axes.
title Thêm title vào Axes
Toàn bộ các hàm này tạo và trả về 1 cá thể matplotlib.textual content.Text ().
Ví dụ :
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.determine()

ax = fig.add_axes([0,0,1,1])

ax.set_title('axes title')
ax.set_xlabel('xlabel')
ax.set_ylabel('ylabel')
ax.textual content(3, 8, 'boxed italics textual content in knowledge coords', type='italic', 
bbox = )
ax.textual content(2, 6, r'an equation: $E = mc^2$', fontsize = 15)
ax.textual content(4, 0.05, 'coloured textual content in axes coords',
verticalalignment = 'backside', shade = 'inexperienced', fontsize = 15)
ax.plot([2], [1], 'o')
ax.annotate('annotate', xy = (2, 1), xytext = (3, 4),
arrowprops = dict(facecolor = 'black', shrink = 0.05))
ax.axis([0, 10, 0, 10])
plt.present()
Kết quả :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *