Phần 23: Three-dimensional Plotting ( Biểu đồ 3 chiều ) – Matplotib Basic

Phần 23: Three-dimensional Plotting ( Biểu đồ 3 chiều )            – Matplotib Basic
Matplotlib ban đầu chỉ được thiết kế cùng mục đích vẽ biểu đồ 2 chiều, những tiện ích vẽ biểu đồ ba chiều được xây dựng trên màn hình 2 chiều của Matplotlib trong những phiên bản sau, để cung cấp 1 bộ công cụ để trực quan hóa dữ liệu ba chiều. Các plot ba chiều được bật bằng việc nhập bộ công cụ mplot3d, đi kèm theo với package deal Matplotlib.
Các trục ba chiều có thể được tạo bằng việc chuyển từ khóa chiếu = ‘3d’ vào bất kỳ quy trình tạo trục bình thường nào.
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.determine()
ax = plt.axes(projection='3d')
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(20 * z)
y = z * np.cos(20 * z)
ax.plot3D(x, y, z, 'grey')
ax.set_title('3D line plot')
plt.present()
Hiện tại ta sẽ có thể vẽ nhiều kiểu biểu đồ ba chiều khác nhau. Biểu đồ ba chiều căn bản nhất là biểu đồ đường 3D được tạo từ bộ (x, y, z) . Tạo bằng việc dùng hàm ax.plot3D.
(*3*)
Biểu đồ phân tán 3D được tạo bằng việc dùng hàm ax.scatter3D.
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.determine()
ax = plt.axes(projection='3d')
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(20 * z)
y = z * np.cos(20 * z)
c = x + y
ax.scatter(x, y, z, c=c)
ax.set_title('3d Scatter plot')
plt.present()
(*3*)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *