Phần 20: Quiver Plot – Matplotib Basic

1. Khái niệm căn bản :

Biểu đồ quiver hiển thị các vectơ vận tốc dưới dạng mũi tên với những thành phần (u, v) ở các điểm (x, y).
quiver(x,y,u,v)
Đoạn mã trên vẽ các vectơ dưới dạng arrow ở các tọa độ được chỉ định trong mỗi cặp phần tử tương ứng trong x và y.
Các tham số : 
Bảng sau liệt kê những thông số khác nhau cho plot Quiver:
x Mảng 1D hay 2D. Tọa độ x tại những vị trí arrow
y Mảng 1D hay 2D. Tọa độ y tại những vị trí arrow
u Mảng 1D hay 2D. Những thành phần x của vectơ arrow
v
c
Ví dụ :
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x,y = np.meshgrid(np.arange(-2, 2, .2), np.arange(-2, 2, .25))
z = x*np.exp(-x**2 - y**2)
v, u = np.gradient(z, .2, .2)
fig, ax = plt.subplots()
q = ax.quiver(x,y,u,v)
plt.present()

2. Các ví dụ minh hoạ :

Ví dụ 1 :
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

X = np.arange(-10, 10, 1)
Y = np.arange(-10, 10, 1)
U, V = np.meshgrid(X, Y)

fig, ax = plt.subplots()
q = ax.quiver(X, Y, U, V)
ax.quiverkey(q, X=0.3, Y=1.1, U=10,
       label='Quiver key, size = 10', labelpos='E')

plt.present()
Ví dụ 2 :
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

X, Y = np.meshgrid(np.arange(0, 2 * np.pi, .2), np.arange(0, 2 * np.pi, .2))
U = np.cos(X)
V = np.sin(Y)
fig1, ax1 = plt.subplots()
ax1.set_title('Arrows scale with plot width, not view')
Q = ax1.quiver(X, Y, U, V, models='width')
qk = ax1.quiverkey(Q, 0.9, 0.9, 2, r'$2 frac{m}{s}$', labelpos='E',
          coordinates='determine')
fig2, ax2 = plt.subplots()
ax2.set_title("pivot='mid'; each third arrow; models='inches'")
Q = ax2.quiver(X[::3, ::3], Y[::3, ::3], U[::3, ::3], V[::3, ::3],
        pivot='mid', models='inches')
qk = ax2.quiverkey(Q, 0.9, 0.9, 1, r'$1 frac{m}{s}$', labelpos='E',
          coordinates='determine')
ax2.scatter(X[::3, ::3], Y[::3, ::3], coloration='r', s=5)
# sphinx_gallery_thumbnail_number = 3

fig3, ax3 = plt.subplots()
ax3.set_title("pivot='tip'; scales with x view")
M = np.hypot(U, V)
Q = ax3.quiver(X, Y, U, V, M, models='x', pivot='tip', width=0.022,
        scale=1 / 0.15)
qk = ax3.quiverkey(Q, 0.9, 0.9, 1, r'$1 frac{m}{s}$', labelpos='E',
          coordinates='determine')
ax3.scatter(X, Y, coloration='0.5', s=1)

plt.present()

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *