Phần 2: Nodejs – Khởi tạo server – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Phần 2: Nodejs – Khởi tạo server            – NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Bài 2: Nodejs – Khởi tạo server
– NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Đăng do: Admin | Lượt xem: 1563 | Chuyên mục: NodeJS

 

 

Trước khi khởi tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng Node.js, ta sẽ tìm hiểu thêm về thành phần của Nodejs. Nodejs là ứng dụng gồm 3 thành phần quan trọng như dưới đây :
 • Import required modules –  Ta sử dụng require để download về các module Nodejs
 • Create server – Tạo sẻver để lắng nghe những yêu cầu từ phía shopper lên Apache HTTP Server (phía server)
 • Read request and return response – Server đã tạo từ những bước dễ dàng sẽ đọc các request(yêu cầu) từ phía shopper mà có thể ở trình duyệt oặc console hay trả về response

1. Tạo ứng dụng Node.js

Bước 1 : Import các module cần thiết
Ta sử dụng requires để download module http và lưu nó trong biến http như dưới đây :
var http = require("http");
Bước 2 : Tạo server
Ta sử dụng http.createServer() để tạo ra phiên bản server(server) và rồi set nó vào port 8081 bằng việc dùng phương thức pay attention. Truyền tham số vào hàm gồm request và response, cuối cùng trả về “whats up world”
http.createServer(perform (request, response) {
  // Send the HTTP header 
  // HTTP Status: 200 : OK
  // Content Type: textual content/plain
  response.writeHead(200, 'Content-Type': 'textual content/plain');
  
  // Send the response physique as "Hello World"
  response.finish('Hello Worldn');
}).pay attention(8081);

// Console will print the message
console.log('Server operating at http://127.0.0.1:8081/');
Thực thi principal.js bằng đoạn mã sau :
$ node principal.js
Xác thực ở server sẽ bắt đầu :
Server operating at http://127.0.0.1:8081/
Sau đó máy sẽ tự mở trình duyệt và kết quả như dưới đây :
Nếu như máy bạn không tự động mở trình duyệt, bạn sẽ có thể tự mở trình duyệt và truy cập port với lịnk sau :
http://127.0.0.1:8081/
Mình sẽ giải thích sơ lược về các câu lệnh và hàm trong file này. Anh em đừng quá lo lắng nếu như không hiểu, vì các câu lệnh và hàm này sẽ được giải thích kĩ hơn trong những bài tiếp theo:
 • const port = 8080; Định nghĩa tên cổng để chạy ứng dụng NodeJS của các bạn trên server, ở đây chính là cổng 8080, bạn cũng sẽ có thể chọn cổng 3000
 • app.get(‘/’, perform(req, res)) : Hàm get() sẽ có 2 tham số, tham số đầu tiên là địa chỉ mà server sẽ nhận request từ shopper, tham số thứ 2 là 1 perform xử lý request (req) và gởi kết quả trả về gọi là response (res). Hàm ship() làm 1 hàm gởi kết quả trả về. Tại đây mình sẽ trả về 1 chuỗi là: “Hello World”
 • app.pay attention(port, perform()) : Hàm pay attention() sẽ khởi động server. Hàm này có 2 tham số, tham số đầu tiên là port mà ứng dụng NodeJS của các bạn sẽ chạy, tham số thứ 2 là 1 callback perform sẽ được gọi khi server khởi động
Thử thay đổi hàm get() 1 chút nha
app.get('/', perform(req, res)
	response.ship("&lth2&gtThis is my first app&lt/h2&gt");
  // response.ship("Hello World");
)
Tắt server hiện giờ (Nhấn Ctrl + C trong cmd), và chạy lại server bằng lệnh node app.js và xem kết quả, ta sẽ thấy 1 thẻ h2 với nội dung This is my first app được hiển thị
Đây chính là cách mà ta trả về 1 đoạn mã html cho shopper khi shopper gởi request lên server NodeJS
Nói thêm 1 chút về hàm get() các bạn nên bật F12 (Inspect), chọn tab Network, và refresh (F5) lại website, bạn sẽ thấy 1 request có methodology GET được gởi lên server
Chi tiết về Request
Như thế, tới đây, bạn đã tạo cho mình được ứng dụng đầu tiên với NodeJS. Ở những bài học sau, mình sẽ nói rõ thêm về các HTTP Method (Get, Post, Put, Patch, Delete) qua những ví dụ khi kết hợp cùng với những thành phần khác để các bạn sẽ có thể hiểu và làm được trên NodeJS.


Bài tiếp theo: NodeJS – REPL Terminal >>

vncoder logoTheo dõi VnCoder trên Facebook, để update những bài, tin tức và khoá học mới nhất!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *