Phần 2: Môi trường cài đặt – Matplotib Basic

Phần 2: Môi trường cài đặt            – Matplotib Basic
Matplotlib và các bundle liên quan có sẵn ở dạng bundle bánh xe trên kho lưu trữ Python tiêu chuẩn và có thể được cài đặt trên những hệ thống Windows, Linux cũng như là MacOS bằng pip.
pip3 set up matplotlib
Trong trường hợp những phiên bản Python 2.7 hay 3.4 không được cài đặt cho toàn bộ người sử dụng, các bundle có thể phân phối lại của Microsoft Visual C ++ 2008 (64-bit hay 32-bit choPython 2.7) hay Microsoft Visual C ++ 2010 (64-bit hay 32-bit cho Python 3.4) cần được cài đặt.
Nếu như bạn đang dùng Python 2.7 trên máy Mac
xcode-choose –set up
Khi thực hiện lệnh trên, quy trình con32 – 1 phần phụ thuộc, có thể được dịch.
Trên những phiên bản Linux và Python 2.7 cực cũ, bạn sẽ có thể cần cài đặt phiên bản chính của subprocess32.
Matplotlib yêu cầu những lượng lớn các phụ thuộc
 • Python (>= 2.7 or >= 3.4)
 • NumPy
 • setuptools
 • dateutil
 • pyparsing
 • libpng
 • pytz
 • FreeType
 • cycler
 • six
Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thể cài đặt những bundle để bật những bộ công cụ giao diện người sử dụng tốt hơn.
 • tk
 • PyQt4
 • PyQt5
 • pygtk
 • wxpython
 • pycairo
 • Tornado
Để được hỗ trợ tốt hơn cho đầu ra hoạt ảnh và những định dạng file hình ảnh, LaTeX, v.v., bạn sẽ có thể cài đặt phần sau:
 • _mpeg/avconv
 • ImageMagick
 • Pillow (>=2.0)
 • LaTeX and GhostScript (for rendering textual content with LaTeX).
 • LaTeX and GhostScript (for rendering textual content with LaTeX).

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *