Phần 15: Bar Plot – Matplotib Basic

Phần 15: Bar Plot            – Matplotib Basic
Biểu đồ hay đồ thị trình bày dữ liệu phân loại với những thanh hình chữ nhật có chiều cao hay chiều dài tỷ lệ với những giá trị đại diện. Những thanh có thể được vẽ theo chiều dọc hay chiều ngang.
Biểu đồ hiển thị so sánh giữa các classes rời rạc. 1 trục của biểu đồ hiển thị các classes chi tiết được so sánh và trục còn lại thể hiện giá trị đo được.
Matplotlib API cung cấp hàm bar () có thể được dùng ở trong việc sử dụng kiểu MATLAB cũng như là API. Signaturecủa hàm bar () được dùng với axis như dưới đây:
ax.bar(x, peak, width, backside, align)
Hàm tạo 1 biểu đồ dạng thanh với hình chữ nhật giới hạn có kích thước (x − width = 2; x + width = 2; backside; backside + peak).
Các tham số của hàm là –
x dãy vô hướng biểu diễn tọa độ x của những thanh. căn chỉnh các điều khiển nếu như x là tâm thanh (mặc định) hay cạnh trái.
peak vô hướng hay chuỗi các đại lượng vô hướng đại diện cho (các) chiều cao của những thanh.
width vô hướng hay dạng mảng, tùy chọn. (các) chiều rộng của những thanh mặc định là 0,8
backside vô hướng hay dạng mảng, tùy chọn. (các) tọa độ y của những thanh mặc định Không có.
align {‘Center’, ‘edge’}, tùy chọn, ‘middle’ mặc định
Hàm trả về 1 object chứa Matplotlib cùng tất cả những thanh bar.
Sau đây chính là 1 ví dụ đơn giản về biểu đồ Matplotlib.Cho thấy số lượng sinh viên đăng ký cho các khóa học khác nhau được cung cấp tại 1 viện.
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.determine()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
langs = ['C', 'C++', 'Java', 'Python', 'PHP']
college students = [23,17,35,29,12]
ax.bar(langs,college students)
plt.present()
Khi so sánh những đại lượng và khi thay đổi 1 biến, ta sẽ có thể muốn có 1 biểu đồ thanh trong đó ta có những thanh có 1 màu cho 1 giá trị đại lượng.
Ta có thể vẽ nhiều biểu đồ thanh bằng việc dùng độ dày và vị trí của những thanh. Biến dữ liệu chứa ba chuỗi 4 giá trị. Tập lệnh sau sẽ hiện ra ba biểu đồ thanh gồm 4 thanh. Những thanh sẽ có độ dày 0,25 đơn vị. Mỗi biểu đồ sẽ được dịch chuyển 0,25 đơn vị so với biểu đồ trước đây. dữ liệu là 1 đa sắc số chứa số lượng sinh viên đã đậu vào ba ngành của 1 trường cao đẳng kỹ thuật trong 4 năm qua.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
knowledge = [[30, 25, 50, 20],
[40, 23, 51, 17],
[35, 22, 45, 19]]
X = np.arange(4)
fig = plt.determine()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.bar(X + 0.00, knowledge[0], colour = 'b', width = 0.25)
ax.bar(X + 0.25, knowledge[1], colour = 'g', width = 0.25)
ax.bar(X + 0.50, knowledge[2], colour = 'r', width = 0.25)
Biểu đồ xếp chồng những thanh đại diện cho những nhóm khác nhau và chồng lên nhau. Chiều cao của thanh kết quả hiển thị kết quả tổng hợp của những nhóm.
Tham số dưới cuối tùy chọn của hàm pyplot.bar () giúp bạn chỉ định giá trị bắt đầu cho 1 thanh. Thay vì chạy từ 0 tới 1 giá trị, nó sẽ đi từ dưới cuối tới giá trị. Lệnh gọi đầu tiên đến pyplot.bar () vẽ những thanh màu xanh lam. Lệnh gọi thứ 2 đến pyplot.bar () vẽ những thanh màu đỏ, với đáy của những thanh màu xanh nằm trên cùng của những thanh màu đỏ.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
N = 5
menMeans = (20, 35, 30, 35, 27)
womenMeans = (25, 32, 34, 20, 25)
ind = np.arange(N) # the x places for the teams
width = 0.35
fig = plt.determine()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.bar(ind, menMeans, width, colour='r')
ax.bar(ind, womenMeans, width,backside=menMeans, colour='b')
ax.set_ylabel('Scores')
ax.set_title('Scores by group and gender')
ax.set_xticks(ind, ('G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5'))
ax.set_yticks(np.arange(0, 81, 10))
ax.legend(labels=['Men', 'Women'])
plt.present()

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *