Phần 12: Định dạng Axes – Matplotib Basic

Phần 12: Định dạng Axes            – Matplotib Basic
Đôi lúc, các điểm lớn hơn nhiều so với đa số dữ liệu. Trong trường hợp này, tỷ lệ của 1 trục cần được đặt là logarit thay vì tỷ lệ bình thường. Đây chính là thang đo Logarit. Trong Matplotlib, có thể thực hiện bằng việc đặt thuộc tính xscale hay vscale của trục thành ‘log’.
Yêu cầu hiển thị những khoảng cách bổ sung thêm giữa những số trục và label trục. Thuộc tính bảng label của 1 trong 2 trục (x hay y hay cả 2) có thể được đặt thành giá trị mong đợi.
Xét ví dụ sau, Ô bên phải có thang đo logarit và ô bên trái có trục x có label ở khoảng cách xa hơn.
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10,4))
x = np.arange(1,5)
axes[0].plot( x, np.exp(x))
axes[0].plot(x,x**2)
axes[0].set_title("Normal scale")
axes[1].plot (x, np.exp(x))
axes[1].plot(x, x**2)
axes[1].set_yscale("log")
axes[1].set_title("Logarithmic scale (y)")
axes[0].set_xlabel("x axis")
axes[0].set_ylabel("y axis")
axes[0].xaxis.labelpad = 10
axes[1].set_xlabel("x axis")
axes[1].set_ylabel("y axis")
plt.present()
Axis spines là những đường nối trục đánh dấu phân chia ranh giới khu vực plot space. Đối tượng trục có các backbone nằm bên trên, dưới, trái và phải.
Mỗi backbone có thể được định dạng bằng việc chỉ định màu sắc và chiều rộng. Mọi cạnh có thể bị ẩn nếu như màu của nó được đặt thành không.
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.determine()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
ax.spines['bottom'].set_color('blue')
ax.spines['left'].set_color('purple')
ax.spines['left'].set_linewidth(2)
ax.spines['right'].set_color(None)
ax.spines['top'].set_color(None)
ax.plot([1,2,3,4,5])
plt.present()

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *