[Laravel Socialite] 5 bước hướng dẫn Laravel Socialite tích hợp xác thực Google vào website

[Laravel Socialite] 5 bước hướng dẫn Laravel Socialite tích hợp xác thực Google vào website

Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng Laravel Socialite để tích hợp xác thực Google qua 5 bước đơn giản.

Tích hợp các mạng xã hội vào phần đăng nhập hệ thống website đang trở lên phổ biến do có nhiều các lợi ích như:

 • Tăng trải nghiệm người dùng: việc đăng ký tài khoản mới và đăng nhập đơn giản hơn rất nhiều do bản thân các tài khoản mạng xã hội đã tự xác thực.
 • Thu thập thêm thông tin người dùng như ngày sinh, nơi sinh sống, giới tính… những thông tin này chúng ta thường rút gọn trong quá trình đăng ký tài khoản.
 • Kết hợp với các hệ thống bình luận sử dụng mạng xã hội rất thuận tiện.

Chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau

 • Bước 1: Cài đặt Laravel Socialite (Tùy chọn, nếu đã cài đặt có thể bỏ qua)

  Chúng ta sử dụng gói Laravel Socialite cho việc tích hợp, cài đặt gói này bằng lệnh composer như sau:

  c:xampphtdocslaravel-test>composer require laravel/socialite
  Using version ^3.0 for laravel/socialite
  ./composer.json has been updated
  Loading composer repositories with package information
  Updating dependencies (including require-dev)
  Package operations: 2 installs, 0 updates, 0 removals
   - Installing league/oauth1-client (1.7.0): Loading from cache
   - Installing laravel/socialite (v3.0.5): Loading from cache
  Writing lock file
  Generating autoload files
  > IlluminateFoundationComposerScripts::postUpdate
  > php artisan optimize
  Generating optimized class loader
  The compiled services file has been removed.

  Tiếp theo cấu hình Laravel Socialite trong config/app.php:

  ...
  'providers' => [
    ...
    LaravelSocialiteSocialiteServiceProvider::class,
  ],
  'aliases' => [
    ...
    'Socialite' => LaravelSocialiteFacadesSocialite::class,
  ],

  Bước 2: Cài đặt tài khoản Google

  Mở Google Developers Console và chọn menu Credentials và chọn OAuth consent screen

  Thiết lập màn hình xác thực Google

  Click vào Save sẽ hiện ra màn hình tạo Client ID.

  Tạo Client ID cho xác thực Google

  Trong phần này chúng ta để ý phần Authorized redirect URIs, đây chính là đường dẫn callback khi mà Google đã xác thực xong sẽ chuyển hướng về đây. Ở đây, chúng ta sử dụng ví dụ laravel-test nên đường dẫn chúng ta sẽ sử dụng là http://laravel.dev/auth/google/callback. Tiếp đó click Create sẽ tạo ra các thông tin để tích hợp xác thực Google.

  Thông tin dùng tích hợp xác thực Google

  Bước 3: Thay đổi bảng users

  Trong ứng dụng Laravel, khi cần xác thực người dùng dùng câu lệnh artisan make:auth để tạo ra các view, route, controller cần thiết (Xem thêm Xác thực người dùng bằng Laravel Authenticaion). Khi đó, bảng users cũng được tạo ra, để lưu thêm các thông tin liên quan đến các mạng xã hội, chúng ta cần thêm các cột provider chứa tên mạng xã hội và provider_id là id của tài khoản mạng xã hội. Chúng ta sẽ sử dụng Laravel Migration để thay đổi database (nên sử dụng vì trong các dự án lớn làm việc nhiều người, sử dụng Laravel Migration giúp quản lý được các phiên bản cấu trúc cơ sở dữ liệu).

  c:xampphtdocslaravel-test>php artisan make:migration alter2_users_table --table=users
  Created Migration: 2017_04_23_152423_alter2_users_table

  alter2 do trong bài Xác thực tài khoản mới đăng ký qua email trong Laravel đã có file alter_users_table. Mở file 2017_04_23_152423_alter2_users_table trong thư mục database/migrations và thêm các đoạn mã tạo hai cột cần thiết:

  string('provider');
        $table->string('provider_id');
      });
    }
  
    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
      Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->dropColumn('provider');
        $table->dropColumn('provider_id');
      });
    }
  }

  Tiếp theo thực hiện lệnh php artisan migrate để thực hiện các thay đổi.

  c:xampphtdocslaravel-test>php artisan migrate
  Migrated: 2017_04_23_152423_alter2_users_table

  Bước 4: Thiết lập thông số cho Laravel Socialite

  Thiết lập các thông số trong config/service.php với các thông số client id và client secret có được ở bước 2 (các thông tin này đã được bôi mờ, bạn nên thiết lập tài khoản Google riêng):

   [
      'domain' => env('MAILGUN_DOMAIN'),
      'secret' => env('MAILGUN_SECRET'),
    ],
  
    'ses' => [
      'key' => env('SES_KEY'),
      'secret' => env('SES_SECRET'),
      'region' => 'us-east-1',
    ],
  
    'sparkpost' => [
      'secret' => env('SPARKPOST_SECRET'),
    ],
  
    'stripe' => [
      'model' => AppUser::class,
      'key' => env('STRIPE_KEY'),
      'secret' => env('STRIPE_SECRET'),
    ],
    'google' => [
      'client_id' => '61159249       go4hovqiohip4h            content.com',
      'client_secret' => '6xYdUYaf     pqcBpX',
      'redirect' => 'http://laravel.dev/auth/google/callback',
    ],
  ];

  Bước 5: Thêm route và code xử lý xác thực Google.

  Thêm các route sau vào routes/web.php:

  Route::get('/auth/{provider}', '[email protected]');
  Route::get('/auth/{provide}/callback', '[email protected]');

  Do chúng ta tích hợp xác thực các mạng xã hội như Facebook, Google, Twitter nên chúng ta để tham số trong đường dẫn là provider có thể là facebook, google, twitter. Tạo SocialAuthController để xử lý việc xác thực, ghi nhận vào database… bằng lệnh artisan make:controller

  c:xampphtdocslaravel-test>php artisan make:controller SocialAuthController
  Controller created successfully.

  Tiếp đó, thêm code xử lý vào SocialAuthController.php vừa tạo (trong thư mục appHttpControllersSocialAuthController.php):

  redirect();
    } 
  
    /**
     * Lấy thông tin từ Provider, kiểm tra nếu người dùng đã tồn tại trong CSDL
     * thì đăng nhập, ngược lại nếu chưa thì tạo người dùng mới trong SCDL.
     *
     * @return Response
     */
    public function handleProviderCallback($provider)
    {
      $user = Socialite::driver($provider)->user();
  
      $authUser = $this->findOrCreateUser($user, $provider);
      Auth::login($authUser, true);
      return Redirect::to(Session::get('pre_url'));
    }
  
    /**
     * @param $user Socialite user object
     * @param $provider Social auth provider
     * @return User
     */
    public function findOrCreateUser($user, $provider)
    {
      $authUser = User::where('provider_id', $user->id)->first();
      if ($authUser) {
        return $authUser;
      }
      return User::create([
        'name'   => $user->name,
        'email'  => $user->email,
        'provider' => $provider,
        'provider_id' => $user->id
      ]);
    }
  }

  Kiểm tra kết quả tích hợp xác thực Google bằng Laravel Socialite

  Như vậy, chúng ta đã chuẩn bị xong các bước cần thiết, tiếp theo kiểm tra xem kết quả thực hiện có như mong muốn hay không. Vào đường dẫn đăng nhập Laravel-test http://laravel.dev/login.

  Trang đăng nhập đã tích hợp xác thực bằng Google

  Click vào Đăng nhập bằng Google nó sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập tài khoản Google.

  Chuyển hướng đến màn hình đăng nhập Google

  Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của Google, Google sẽ thông báo ứng dụng website tích hợp xác thực Google muốn xem các thông tin tài khoản của bạn.

  Thông báo từ màn hình đăng nhập của Google

  Khi bạn nhấp vào Cho phép, bạn đã đăng nhập vào website thông qua tài khoản của Google. Như vậy, việc tích hợp xác thực bằng Google vào website thông qua Laravel Socialite đã được hoàn thành.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *