[Học Laravel] Hướng dẫn đăng nhập, đăng ký tài khoản bằng tài khoản Facebook trong Laravel

[Học Laravel] Hướng dẫn đăng nhập, đăng ký tài khoản bằng tài khoản Facebook trong Laravel

Đăng nhập, đăng ký tài khoản bằng tài khoản Facebook là một chức năng rất phổ biến trên các website TMĐT hiện nay. Việc đăng ký, đăng nhập tài khoản bằng Facebook sẽ giúp cho những khách hàng có ít thời gian lướt web, cũng như ngại phải ngồi tạo mới tài khoản mỗi khi muốn đăng nhập vào 1 trang TMDT nào đó để order hàng online, không những thế nó còn giúp cho trang web của bạn đa năng hơn trong trải nghiệm người dùng.

Đăng nhập, đăng ký tài khoản bằng tài khoản Facebook là một chức năng rất phổ biến trên các website TMĐT hiện nay. Việc đăng ký, đăng nhập tài khoản bằng Facebook sẽ giúp cho những khách hàng có ít thời gian lướt web, cũng như ngại phải ngồi tạo mới tài khoản mỗi khi muốn đăng nhập vào 1 trang TMDT nào đó để order hàng online, không những thế nó còn giúp cho trang web của bạn đa năng hơn trong trải nghiệm người dùng. Cùng WebFree.net thực hiện chức năng này nhé.

Cài Đặt Ứng Dụng

Bước đầu tiên là chúng ta install Laravel về local đã.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel FacebookLogin

Thiếp Lập Cơ Sỡ Dữ Liệu

Tiếp theo chúng ta duy chuyển tới file .env để thiết lập cơ sỡ dữ liệu

DB_CONNECTION=mysql 
DB_HOST=127.0.0.1 
DB_PORT=3306 
DB_DATABASE=tên cơ sở dữ liệu
DB_USERNAME=tên đăng nhập vào database
DB_PASSWORD=mật khẩu đăng nhập vào database

Cài đặt SociaLite Package

composer require laravel/socialite

Sau khi cài đặt xong gói SociaLite, các bạn vào file config/app.php để config như bên dưới.

'providers' => [
   // Other service providers…
 LaravelSocialiteSocialiteServiceProvider::class,
 ],

'aliases' => [
 // Other aliases…
 'Socialite' => LaravelSocialiteFacadesSocialite::class,
 ], 

Tạo App Facebook

Tiếp theo là việc quan trọng khác, đó là việc tạo App trên facebook, các bạn nhấp vào link bên dưới để duy truyển đến đây. Việc đăng ký 1 tài khoản cũng rất đơn giản, các bạn cứ điền những thông tin cần thiết và next thôi , điều quan trọng là sau khi tạo App các bạn nhớ bật public cho ưng dụng lên nhé. Nó nằm trên góc phải của màn hình. Lưu ý với các bạn là dạo gần đây cá Url đăng ký trên app của facebook phải là https:// nhé, nếu các bạn không có thì có thể lên google, search cách tạo domain fake nhé.

Tạo App Facebook

Tiếp theo các bạn click vào phần Sản phẩm hay ‘Product‘ đối với tiếng anh, ở ngay bên dưới và chọn vào mục FaceBook Login

Tạo app Facebook

Và cá bạn vào phần cài đặt và cũng gắn URL của mình vào phần ô input chỗ ‘URI chuyển hướng OAuth hợp lệ’

Tạo App Facebook

Sau khi tạo xong ứng dụng các bạn quay lại với project của mình, các bạn vào file config/services.php và thêm đoạn code như bên dưới.

'facebook' => [
  'client_id' => env('FACEBOOK_APP_ID'),
  'client_secret' => env('FACEBOOK_APP_SECRET'),
  'redirect' => env('FACEBOOK_APP_CALLBACK_URL'),
],

Sau đó các bạn quay ra file .env thêm đoạn code như bên dưới.

FACEBOOK_APP_ID = 642423652638888
FACEBOOK_APP_SECRET = 91ffb713415e5e11f2a9fdf676jh // Chính là key của app
FACEBOOK_APP_CALLBACK_URL = http://yourDomain/callback/facebook

Tạo Migration và Model

Các bạn vào database/create_users_table.php và thêm đoạn code bên dưới.

increments('id');
   $table->string('name');
   $table->string('email')->unique()->nullable();
   $table->string('provider');
   $table->string('provider_id');
   $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
   $table->string('password')->nullable();
   $table->rememberToken()->nullable();
   $table->timestamps();
 });
 } 
 /**
 Reverse the migrations.
 *
 @return void
 */
 public function down()
 {
 Schema::dropIfExists('users');
 }
 } 

Sau đó là vào app/User.php

protected $fillable = [

     'name', 'email', 'password', 'provider', 'provider_id'

   ];

Tiếp theo các bạn tạo Auth để login trong laravel

php artisan make:auth

Và đừng quyên chạy php artisan migrate để tạo table lên db nhé, nếu trong quá trình chạy migrate gặp lỗi thì các bạn có thể thêm dòng config sau trong file app/providers/AppServiceProvider.php

…
 use IlluminateSupportFacadesSchema; 
….
 function boot()
 {
   Schema::defaultStringLength(191);
 }
 … 

Tạo Route

Tiếp theo các bạn vào file web.php và tạo 2 route như bên dưới.

Route::get('/auth/redirect/{provider}', '[email protected]');
Route::get('/callback/{provider}', '[email protected]');

Tạo Controler

Các bạn chạy cấu lệnh bên dưới để tạo Controller

php artisan make:controller SocialController

Và thêm đoạn code như bên dưới để tạo ra 2 method redirect và callback

redirect();
 }
 public function callback($provider)
 {
  $getInfo = Socialite::driver($provider)->user(); 
  $user = $this->createUser($getInfo,$provider); 
  auth()->login($user); 
  return redirect()->to('/home');
 }
 function createUser($getInfo,$provider){
 $user = User::where('provider_id', $getInfo->id)->first();
 if (!$user) {
   $user = User::create([
     'name'   => $getInfo->name,
     'email'  => $getInfo->email,
     'provider' => $provider,
     'provider_id' => $getInfo->id
   ]);
  }
  return $user;
 }
 }

Sau đó cá bạn duy chuyển ra ngoài Resources/Views/Auth/login.blade.php và thêm code như bên dưới.


Kết luận

Vậy là xong, WebFree.net đã hướng dẫn rất chi tiết chức năng đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Hãy để lại bình luận phía dưới nếu bạn không hiểu, chúc bạn thành công!.

Tài liệu tham khảo

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *