[Laravel 5.8] Cách đăng nhập, đăng ký bằng tài khoản Google

[Laravel 5.8] Cách đăng nhập, đăng ký bằng tài khoản Google

Trong bài viết này WebFree sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập, đăng ký bằng tài khoản Google bằng gói laravel/socialite trong laravel 5.8.

Việc tích hợp mạng xã hội vào phần đăng nhập, đăng ký hệ thống Website đang trở nên rất phổ biến, nó giúp website chúng ta tăng trải nghiệm người dùng, thu nhập thêm thông tin người dùng như ngày sinh, nơi sống, giới tính,….và kết hợp với các hệ thống bình luận rất thuận tiện. Vì thế trong bài viết này WebFree.Net sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp chức năng đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản Google bằng gói laravel/socialite trong Laravel 5.8.

Để thực hiện đăng nhập, đăng ký với tài khoản Google chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt một Project trong Laravel 5.8

Để tạo một project trong Laravel bạn chạy theo câu lệnh dưới đây hoặc có thể tham khảo bài viết này

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel googleLogin "5.8.*"

Bước 2: Cài đặt gói Socialite

Trong bước này, chúng ta cài đặt gói Socialite để kết nối với tài khoản Google. Vì vậy hãy chạy theo câu lệnh dưới đây

composer require laravel/socialite

Sau khi cài đặt xong, chúng ta mở file config/app.php và thêm vào providers và aliases như sau:

'providers' => [

  ....

  LaravelSocialiteSocialiteServiceProvider::class,

],

'aliases' => [

  ....

  'Socialite' => LaravelSocialiteFacadesSocialite::class,

],

Bước 3: Tạo ứng dụng Google Api

Trong bước này chúng ta cần lấy id secret. Nêu bạn chưa có ứng dụng Google API bạn có thể tạo tại đây, bạn có thể xem hình ảnh bên dưới:

Tạo ứng dụng Google API

Bây giờ chúng ta click vào Credentials, chọn tùy chọn oAuth và nhấp vào nút Create new Client ID

tạo google app

Sau khi tạo xong, chúng ta copy id và secret.

Bây giớ mở file config/services.php và đặt id secret như sau:

config/services.php

return [
  ....
  'google' => [
    'client_id' => 'app id',
    'client_secret' => 'add secret',
    'redirect' => 'http://learnl52.hd/auth/google/callback',
  ],
]

Bước 4: Thêm cột google_id trong bảng users

Trong bước này chúng ta tạo một migration và thực hiện thêm cột cho bảng users, thực hiện như sau:

php artisan make:migration add_google_id_column
string('google_id')->nullable();
    });
  }
  
  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    //
  }
}

Tiếp theo chúng ta cần cập nhật lại file app/User.php – thêm google_id vào fillable

 'datetime',
  ];
}

Bước 5: Tạo Route

Sau khi thêm cột google_id chúng ta cần tạo Route (đường dẫn) để đăng nhập với Google. Trong routes/web.php chúng ta thêm đoạn sau:

Route::get('google', function () {
  return view('googleAuth');
});
  
Route::get('auth/google', '[email protected]');
Route::get('auth/google/callback', '[email protected]');

Bước 6: Cập nhật trong Controller

Sau khi thêm Route chúng ta thêm phương thức google auth vào file LoginControll.php

app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php:

middleware('guest')->except('logout');
  }
  
  public function redirectToGoogle()
  {
    return Socialite::driver('google')->redirect();
  }
  
  public function handleGoogleCallback()
  {
    try {
 
      $user = Socialite::driver('google')->user();
  
      $finduser = User::where('google_id', $user->id)->first();
  
      if($finduser){
  
        Auth::login($finduser);
 
        return return redirect('/home');
  
      }else{
        $newUser = User::create([
          'name' => $user->name,
          'email' => $user->email,
          'google_id'=> $user->id
        ]);
 
        Auth::login($newUser);
  
        return redirect()->back();
      }
 
    } catch (Exception $e) {
      return redirect('auth/google');
    }
  }
}

Bước 7: Tạo file Blade

Cuối cùng chúng ta thêm vào blade View và thêm đoạn code sau:

resources/views/googleAuth.blade.php
  Laravel 5.8 Login with Google Account Example

Tổng kết

Như vậy WebFree.Net đã hướng dẫn xong chức năng đăng ký đăng nhập bằng tài khoản Google, nếu có gì không hiểu hoặc thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để được giải đáp. Chức bạn thành công.

Tài liệu tham khảo:

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *