Cảm biến ánh sáng ( Light Sensor) trong Android- Cảm biến môi trường (Environment Sensor)

Cảm biến ánh sáng ( Light Sensor) trong Android- Cảm biến môi trường (Environment Sensor)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy thông tin về cảm biến ánh sáng của thiết bị Android.

1. Tổng quan 

Theo hướng dẫn của nhà phát triển của Google – Nền tảng Android cung cấp bốn cảm biến cho phép bạn giám sát các thuộc tính môi trường khác nhau. Bạn có thể sử dụng các cảm biến này để theo dõi độ ẩm, độ sáng, áp suất xung quanh và nhiệt độ môi trường xung quanh một thiết bị hỗ trợ Android. Tất cả bốn cảm biến môi trường đều dựa trên phần cứng và chỉ khả dụng nếu nhà sản xuất thiết bị đã tích hợp chúng vào thiết bị. Ngoại trừ cảm biến ánh sáng, mà hầu hết các nhà sản xuất thiết bị sử dụng để kiểm soát độ sáng màn hình, cảm biến môi trường không phải lúc nào cũng có sẵn trên thiết bị. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là bạn xác minh trong thời gian chạy xem có cảm biến môi trường tồn tại trước khi bạn cố lấy dữ liệu từ nó không.

Chúng ta sẽ sử dụng điều khiển ListView để hiển thị thông tin chúng ta sẽ nhận được từ cảm biến ánh sáng Android.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà chúng ta sẽ tạo.

2. Mã nguồn

Chuyển đến thư mục res, sau đó nhấp đúp vào thư mục values và nhấp đúp vào tệp colors.xml và thêm các dòng mã sau đây. Tệp colors.xml sẽ lưu trữ tất cả các màu chúng ta sẽ sử dụng trong hướng dẫn này.

#3F51B5#303F9F#FF4081

Bây giờ, hãy đi tới tệp String.xml và sửa đổi nội dung với mã bên dưới.

Android Light Sensor

Chúng ta sẽ sử dụng CardView widget cho các mục ListView. Để hoạt động CardView, chúng ta sẽ thêm CardView như một dependencies trong dự án Android.

Nội dung tệp app build.gradle của chúng ta được cập nhật với một dòng mã.

apply plugin: 'com.android.application'
android {
  compileSdkVersion 23
  buildToolsVersion "23.0.3"
  defaultConfig {
    applicationId "com.inducesmile.androidlightsensor"
    minSdkVersion 14
    targetSdkVersion 23
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}
dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.3.0'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:23.0.+'
}

Cập nhật nội dung tệp Manifest.xml .

Chúng ta sẽ tạo bố cục chính của ứng dụng Android của chúng ta. Mở tệp activity_light_sensor.xml, sao chép và dán mã bên dưới tệp

Mở tệp LightSensorActivity.java

Chúng ta sẽ thêm các lớp Sensor và SensorManager trong lớp Activity.

private SensorManager sensorManager;
private Sensor lightSensor;

Bên trong phương thức onCreate (Bundle yetInstanceState) của lớp Activity, chúng ta sẽ tạo các đối tượng của các lớp Sensor và SensorManager.

sensorManager = (SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE);
lightSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);

tượng Sensor trong phương thức onPause () của lớp Activity.

Trong onSensorChanged (sự kiện SensorEvent), chúng ta sẽ lấy dữ liệu Cảm biến ánh sáng, thêm nó vào một đối tượng Thực thể và lưu trữ  trong Đối tượng Danh sách.

Dữ liệu sẽ là một trong các tham số của lớp Adapter. 

Code của LightSensorActivity.java

import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ListView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class LightSensorActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
  private SensorManager sensorManager;
  private Sensor lightSensor;
  private String lightSensorReading;
  private String name = "";
  private String vendor;
  private String version;
  private String maxRange;
  private String minRange;
  private String resolution;
  private String power;
  private HardwareAdapter hardwareAdapter;
  private ListView lightSensorListView;
  private List lSensor;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_light_sensor);
    sensorManager = (SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    lightSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);
    //name = (String.valueOf(lightSensor.getName()).equals(""))? String.valueOf(lightSensor.getName()) : "";
    System.out.println("Sensor Name " + lightSensor.getName());
    name = lightSensor.getName();
    vendor = String.valueOf(lightSensor.getVendor());
    version = String.valueOf(lightSensor.getVersion());
    maxRange = String.valueOf(lightSensor.getMaximumRange());
    minRange = String.valueOf(lightSensor.getMinDelay());
    resolution = String.valueOf(lightSensor.getResolution());
    power = String.valueOf(lightSensor.getPower());
    if(lightSensor != null){
      sensorManager.registerListener(this, lightSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    }
  }
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    sensorManager.registerListener(this, lightSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
  }
  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    sensorManager.unregisterListener(this);
  }
  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    if(event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_LIGHT){
      lightSensorReading = String.valueOf(event.values[0]);
      lSensor = new ArrayList();
      lSensor.add(new HardwareObject("Light Sensor Reading", lightSensorReading));
      lSensor.add(new HardwareObject("Name", name));
      lSensor.add(new HardwareObject("Vendor", vendor));
      lSensor.add(new HardwareObject("Version", version));
      lSensor.add(new HardwareObject("Max Range", maxRange));
      lSensor.add(new HardwareObject("Min Delay", minRange));
      lSensor.add(new HardwareObject("Resolution", resolution));
      lSensor.add(new HardwareObject("Power", power));
      hardwareAdapter = new HardwareAdapter(LightSensorActivity.this, lSensor);
      lightSensorListView = (ListView)findViewById(R.id.light_sensor);
      lightSensorListView.setAdapter(hardwareAdapter);
    }
  }
  @Override
  public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
  }
}

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo đối tượng đơn giản được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của cảm biến

Tạo một tệp java mới và đặt tên là HardwareObject.java. 

public class HardwareObject {
  private String hardware;
  private String hardwareMeaning;
  public HardwareObject(String hardware, String hardwareMeaning) {
    this.hardware = hardware;
    this.hardwareMeaning = hardwareMeaning;
  }
  public String getHardware() {
    return hardware;
  }
  public String getHardwareMeaning() {
    return hardwareMeaning;
  }
}

List Adapter sẽ inflate layout có chứa các thành phần View của các List items. Trong thư mục layout, tạo một tệp layoutc mới và đặt tên là hardware_cardview.xml.

hardware_cardview.xml

Cuối cùng, ta sẽ tạo một lớp Adapter cho tList widget, lớp sẽ kế thừa từ lớp mặc định BaseAdapter. Chúng ta sẽ bỏ qua phương thức getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) của lớp Adapter và một vài phương thức khác

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;
import java.util.List;
public class HardwareAdapter extends BaseAdapter {
  private LayoutInflater layoutInflater;
  private List listStorage;
  public HardwareAdapter(Context context, List customizedListView) {
    layoutInflater =(LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    listStorage = customizedListView;
  }
  @Override
  public int getCount() {
    return listStorage.size();
  }
  @Override
  public Object getItem(int position) {
    return position;
  }
  @Override
  public long getItemId(int position) {
    return position;
  }
  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder listViewHolder;
    if(convertView == null){
      listViewHolder = new ViewHolder();
      convertView = layoutInflater.inflate(R.layout.hardware_cardview, parent, false);
      listViewHolder.hardware = (TextView)convertView.findViewById(R.id.header);
      listViewHolder.hardwareMeaning = (TextView)convertView.findViewById(R.id.header_value);
      convertView.setTag(listViewHolder);
    }else{
      listViewHolder = (ViewHolder)convertView.getTag();
    }
    listViewHolder.hardware.setText(listStorage.get(position).getHardware());
    listViewHolder.hardwareMeaning.setText(listStorage.get(position).getHardwareMeaning());
    return convertView;
  }
  static class ViewHolder{
    TextView hardware;
    TextView hardwareMeaning;
  }
}

Bây giờ ta chạy ứng dụng và xem kết quả đạt được.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *