[Học Android] Hướng dẫn thêm hiểu ứng tải dữ liệu Shimmer vào ứng dụng Android

[Học Android] Hướng dẫn thêm hiểu ứng tải dữ liệu Shimmer vào ứng dụng Android

Shimmer là một thư viện do Facebook phát triển, giúp chúng ta thêm hiệu ứng tải dữ liệu cho ứng dụng Android một cách dễ dàng thay vì những màn hình với progress bar nhàm chán. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng thư viện này nhé!

1. Thư viện Shimmer

Để có được hiệu ứng này trên bất kỳ layout nào, bạn phải đặt layout bên trong ShimmerFrameLayout. Để sử dụng animation này, bạn phải gọi startShimmerAnimation() trên ShimmerFrameLayout

Dưới đây là đoạn mã để có được hiệu ứng Shimmer. Đầu tiên, đặt bố cục của bạn bên trong ShimmerFrameLayout.

Để bắt đầu hiệu ứng, gọi startShimmerAnimation() từ activity của bạn.

2. Dữ liệu JSON

 Mẫu JSON có chứa một danh sách các công thức nấu ăn:

[{
  "id": 1,
  "name": "Salmon Teriyaki",
  "description": "Put the ginger and garlic into a bowl and mix with the soy sauce, maple syrup, mirin and a drizzle of olive oil",
  "price": 140,
  "chef": "Gordon Ramsay",
  "thumbnail": "https://api.androidhive.info/images/food/1.jpg",
  "timestamp": "2 min ago"
}, {
  "id": 2,
  "name": "Grilled Mushroom",
  "description": "Combine butter, dill and garlic salt, brush over mushrooms.",
  "price": 150,
  "chef": "Ravi Tamada",
  "thumbnail": "https://api.androidhive.info/images/food/2.jpg",
  "timestamp": "5 min ago"
}
]

3. Ví dụ

Bước 1

Tạo project mới bằng cách: File -> New Project và lựa chọn Basic Activity từ template

Bước 2

Thêm các dependency vào build.gradle và rebuild lại project

build.gradle
dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0'
 
  // Shimmer
  implementation 'com.facebook.shimmer:shimmer:[email protected]'

  // RecyclerView
  implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:26.1.0'
 
  // glide image library
  implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
 
  // volley http library
  implementation 'com.android.volley:volley:1.0.0'
  implementation 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
}

Bước 3

Thêm đoạn màu, dimen như ở dưới

colors.xml


#d91248#d91248#3ad23e#dddddd#0c0c0c#1a1a1a#777#777

dimens.xml


16dp50dp8dp16dp10dp15dp12dp11dp15dp13dp

Bước 4

Tạo mới layout với tên là: recipe_placeholder_item.xml. Trong file này, thiết kế giao diện tương tự như item thực tế.

Bước 5

Thêm placeholder vào giao diện chính

activity_main.xml

Bước 6

Mở MainActivity.java và bắt đầu animation Shimmer bằng cách gọi phương thức startShimmerAnimation() trong onResume(), tạm dừng animation ở onPause() 

MainActivity.java

import com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private ShimmerFrameLayout mShimmerViewContainer;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    mShimmerViewContainer = findViewById(R.id.shimmer_view_container);
  }
 
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    mShimmerViewContainer.startShimmerAnimation();
  }
 
  @Override
  public void onPause() {
    mShimmerViewContainer.stopShimmerAnimation();
    super.onPause();
  }
}

Chạy thử ta được kết quả như sau:

Bước 7

Tạo 1 class với tên là MyApplication.java kế thừa từ class Application. Đây là 1 class singleton, trong đó thư viện Volley sẽ đc khởi tạo

MyApplication.java

package info.androidhive.shimmer;
 
/**
 * Created by ravi on 18/01/18.
 */
 
import android.app.Application;
import android.text.TextUtils;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
 
public class MyApplication extends Application {
 
  public static final String TAG = MyApplication.class
      .getSimpleName();
 
  private RequestQueue mRequestQueue;
 
  private static MyApplication mInstance;
 
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    mInstance = this;
  }
 
  public static synchronized MyApplication getInstance() {
    return mInstance;
  }
 
  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    }
 
    return mRequestQueue;
  }
 
  public void addToRequestQueue(Request req, String tag) {
    // set the default tag if tag is empty
    req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void addToRequestQueue(Request req) {
    req.setTag(TAG);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void cancelPendingRequests(Object tag) {
    if (mRequestQueue != null) {
      mRequestQueue.cancelAll(tag);
    }
  }
}

Bước 8

Mở AndroidManifest.xml và thêm class MyApplication vào thẻ  và thêm permission INTERNET

AndroidManifest.xml

Bước 9

Thêm RecyclerView vào dưới ShimmerFrameLayout.

activity_main.xml

Bước 10

Tạo 1 class với tên Recipe.java là 1 class POJO được sử dụng để tuần tự hóa JSON.

Recipe.java

package info.androidhive.shimmer;
 
public class Recipe {
  int id;
  String name;
  String description;
  double price;
  String thumbnail;
  String chef;
  String timestamp;
 
  public Recipe() {
  }
 
  public int getId() {
    return id;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public String getDescription() {
    return description;
  }
 
  public double getPrice() {
    return price;
  }
 
  public String getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }
 
  public String getChef() {
    return chef;
  }
 
  public String getTimestamp() {
    return timestamp;
  }
}

Bước 11

Tạo một layout item

recipe_list_item.xml

recipe_list_item.xml

Bước 12

Tạo adapter

RecipeListAdapter.java

package info.androidhive.shimmer;
 
import android.content.Context;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
 
import com.bumptech.glide.Glide;
 
import java.util.List;
 
public class RecipeListAdapter extends RecyclerView.Adapter {
  private Context context;
  private List cartList;
 
  public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public TextView name, description, price, chef, timestamp;
    public ImageView thumbnail;
 
    public MyViewHolder(View view) {
      super(view);
      name = view.findViewById(R.id.name);
      chef = view.findViewById(R.id.chef);
      description = view.findViewById(R.id.description);
      price = view.findViewById(R.id.price);
      thumbnail = view.findViewById(R.id.thumbnail);
      timestamp = view.findViewById(R.id.timestamp);
    }
  }
 
 
  public RecipeListAdapter(Context context, List cartList) {
    this.context = context;
    this.cartList = cartList;
  }
 
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
        .inflate(R.layout.recipe_list_item, parent, false);
 
    return new MyViewHolder(itemView);
  }
 
  @Override
  public void onBindViewHolder(MyViewHolder holder, final int position) {
    final Recipe recipe = cartList.get(position);
    holder.name.setText(recipe.getName());
    holder.chef.setText("By " + recipe.getChef());
    holder.description.setText(recipe.getDescription());
    holder.price.setText("Price: ₹" + recipe.getPrice());
    holder.timestamp.setText(recipe.getTimestamp());
 
    Glide.with(context)
        .load(recipe.getThumbnail())
        .into(holder.thumbnail);
  }
  // recipe
  @Override
  public int getItemCount() {
    return cartList.size();
  }
}

Bước 13

Chỉnh sửa MainActivity.java

package info.androidhive.shimmer;
 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;
 
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonArrayRequest;
import com.facebook.shimmer.ShimmerFrameLayout;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
 
import org.json.JSONArray;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
  private RecyclerView recyclerView;
  private List cartList;
  private RecipeListAdapter mAdapter;
 
  private ShimmerFrameLayout mShimmerViewContainer;
 
  // URL to fetch menu json
  // this endpoint takes 2 sec before giving the response to add
  // some delay to test the Shimmer effect
  private static final String URL = "https://api.androidhive.info/json/shimmer/menu.php";
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    mShimmerViewContainer = findViewById(R.id.shimmer_view_container);
 
    recyclerView = findViewById(R.id.recycler_view);
    cartList = new ArrayList();
    mAdapter = new RecipeListAdapter(this, cartList);
 
    RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new LinearLayoutManager(getApplicationContext());
    recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
    recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
    recyclerView.addItemDecoration(new MyDividerItemDecoration(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, 16));
    recyclerView.setAdapter(mAdapter);
 
    // making http call and fetching menu json
    fetchRecipes();
  }
 
  /**
   * method make volley network call and parses json
   */
  private void fetchRecipes() {
    JsonArrayRequest request = new JsonArrayRequest(URL,
        new Response.Listener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
            if (response == null) {
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "Couldn't fetch the menu! Pleas try again.", Toast.LENGTH_LONG).show();
              return;
            }
 
            List recipes = new Gson().fromJson(response.toString(), new TypeToken>() {
            }.getType());
 
            // adding recipes to cart list
            cartList.clear();
            cartList.addAll(recipes);
 
            // refreshing recycler view
            mAdapter.notifyDataSetChanged();
 
            // stop animating Shimmer and hide the layout
            mShimmerViewContainer.stopShimmerAnimation();
            mShimmerViewContainer.setVisibility(View.GONE);
          }
        }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        // error in getting json
        Log.e(TAG, "Error: " + error.getMessage());
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error: " + error.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
 
    MyApplication.getInstance().addToRequestQueue(request);
  }
 
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    mShimmerViewContainer.startShimmerAnimation();
  }
 
  @Override
  public void onPause() {
    mShimmerViewContainer.stopShimmerAnimation();
    super.onPause();
  }
}

Trong đó: 

 • fetchRecipes() tìm nạp JSON bằng cách thực hiện cuộc gọi http của Volley. JSON được phân tích cú pháp bằng cách sử dụng serializer Gson.
 • Một khi JSON phân tích cú pháp và thêm vào bộ điều hợp RecyclerView, danh sách sẽ được hiển thị và ShimmerFrameLayout bị giấu làm cho danh sách thực tế hiển thị trên màn hình

Kết luận

Mong rằng qua bài viết các bạn đã biết cách cài đặt và sử dụng thư viện Shimmer và có thể áp dụng vào các dự án trong tương lai.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Chào thân ái và quyết thắng!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *