[Học Android] Hướng dẫn thêm Bottom Navigation vào ứng dụng Android

[Học Android] Hướng dẫn thêm Bottom Navigation vào ứng dụng Android

Bottom Navigation là một thanh menu ở cuối màn hình cung cấp điều hướng giữa các chế độ views ở top-level trong ứng dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Bottom Navigation và kết hợp nó với Fragment.

Thêm thư viện thiết kế

Thêm dòng phía dưới vào file build.gradle (Module: app):

implementation 'com.android.support:design:28.0.0'

  Tạo menu cho Bottom Navigation

  navigation.xml

  Thêm các giá trị color, string

  color.xml

  #7b4bff#6539ba#FF4081#fe485a

  string.xml

  Bottom NavigationShopGiftsCartProfile

  Thiết kế giao diện

  activitymain.xml

  Giao diện gồm 2 phần:

  • FrameLayout để chứa các Fragment
  • BottomNavigationView: Chính là Bottom Navigation, cần sử dụng các thuộc tính để đặt nó xuống phía dưới cùng của màn hình, như ở đây chúng ta sử dụng android:layout_gravity=”bottom”

  Chú ý các thuộc tính của BottomNavigationView:

  • app:menu —  File menu resource để hiển thị các mục điều hướng cùng với icon và text.
  • app:itemBackground —  Áp dụng background color cho Bottom Navigation.
  • app:itemTextColor —  Màu text của Bottom Navigation item.
  • app:itemIconTint — Màu icon của Bottom Navigation item.

  Xử lý các sự kiện

  MainActivity.java

  package info.androidhive.bottomnavigation;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.support.annotation.NonNull;
  import android.support.design.widget.BottomNavigationView;
  import android.support.design.widget.CoordinatorLayout;
  import android.support.v4.app.Fragment;
  import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
  import android.support.v7.app.ActionBar;
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
  import android.view.MenuItem;
   
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.CartFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.GiftsFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.ProfileFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.StoreFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.helper.BottomNavigationBehavior;
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   
    private ActionBar toolbar;
   
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
   
      toolbar = getSupportActionBar();
   
      BottomNavigationView navigation = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.navigation);
      navigation.setOnNavigationItemSelectedListener(mOnNavigationItemSelectedListener);
   
      toolbar.setTitle("Shop");
    }
   
    private BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener mOnNavigationItemSelectedListener
        = new BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
   
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        Fragment fragment;
        switch (item.getItemId()) {
          case R.id.navigation_shop:
            toolbar.setTitle("Shop");
            return true;
          case R.id.navigation_gifts:
            toolbar.setTitle("My Gifts");
            return true;
          case R.id.navigation_cart:
            toolbar.setTitle("Cart");
            return true;
          case R.id.navigation_profile:
            toolbar.setTitle("Profile");
            return true;
        }
        return false;
      }
    };
  }

  Kết quả:

  Thêm các Fragment

  Tạo các Fragment

  Chúng ta tạo ra bốn fragment có tên là StoreFragment, GiftsFragment, CartFragment ProfileFragment.

  Tạo fragment mới: File New Fragment Fragment (Blank) với tên là StoreFragment.java, tương tự với các fragment còn lại

  Load các Fragment khi chọn item ở BottomNavigation

  MainActivity.java

  package info.androidhive.bottomnavigation;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.support.annotation.NonNull;
  import android.support.design.widget.BottomNavigationView;
  import android.support.design.widget.CoordinatorLayout;
  import android.support.v4.app.Fragment;
  import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
  import android.support.v7.app.ActionBar;
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
  import android.view.MenuItem;
   
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.CartFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.GiftsFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.ProfileFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.fragment.StoreFragment;
  import info.androidhive.bottomnavigation.helper.BottomNavigationBehavior;
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   
    private ActionBar toolbar;
   
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
   
      toolbar = getSupportActionBar();
   
      // Đặt Fragment mặc định
      toolbar.setTitle("Shop");
      loadFragment(new StoreFragment());
    }
   
    private BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener mOnNavigationItemSelectedListener
        = new BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
   
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        Fragment fragment;
        switch (item.getItemId()) {
          case R.id.navigation_shop:
            toolbar.setTitle("Shop");
            fragment = new StoreFragment();
            loadFragment(fragment);
            return true;
          case R.id.navigation_gifts:
            toolbar.setTitle("My Gifts");
            fragment = new GiftsFragment();
            loadFragment(fragment);
            return true;
          case R.id.navigation_cart:
            toolbar.setTitle("Cart");
            fragment = new CartFragment();
            loadFragment(fragment);
            return true;
          case R.id.navigation_profile:
            toolbar.setTitle("Profile");
            fragment = new ProfileFragment();
            loadFragment(fragment);
            return true;
        }
   
        return false;
      }
    };
   
    private void loadFragment(Fragment fragment) {
      // load Fragment
      FragmentTransaction transaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
      transaction.replace(R.id.frame_container, fragment);
      transaction.addToBackStack(null);
      transaction.commit();
    }
   
  }

  Kết quả:

  Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

  Chào thân ái và quyết thắng!

  admin

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *